Хөтөлбөрийн зорилго

Үндэсний болон олон улсын дээд боловсролын стандарт, ажил олгогчдын шалгуур шаардлагыг хангасан санхүүгийн менежментээр мэргэшсэн, хөрвөх чадвартай, өндөр ёс зүйтэй бизнесийн удирдлагын чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ОЛГОХ МЭДЛЭГ

 • Бакалаврын зэрэгтэй мэргэжилтний мэдвэл зохих хүмүүнлэг,
        нийгмийн ухаан, гадаад хэл, математик компьютерын
        суурь мэдлэг
 • Санхүүгийн зах зээл дээр байгууллагаа хэрхэн төлөөлөн ажиллах,
        компанийн засаглалд үнэлгээ өгөх болон байгууллагын санхүүд
        хяналт, шалгалт хийх арга зүйн мэдлэг
 • Санхүүгийн мэргэжлийг эзэмшихэд шаардагдах санхүүгийн үндэс,
        эрсдэлийн шинжилгээ, менежментийн мэдлэг
 • Санхүүгийн байгууллагын удирдлага, эрсдэлийн удирдлага,
        зээлийн бодлого, шинжилгээ, хөрөнгийн үнэлгээ, санхүүгийн
        аудит, хөрөнгө оруулалтын талаарх мэдлэг
 • Санхүүч болон банкир хүний мэргэжлийн болон бизнесийн ёс
        зүйн мэдлэг

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР, ДАДАЛ

 • Компанийн санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө
        зохиох, хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулж шийдвэр гаргах,
        төслийн үр ашигт үнэлгээ өгөх, санхүүгийн арга хэрэгслүүдийн
        оновчтой хослолыг хангах
 • Санхүү, удирдлага, татварын тайланг шалгаж хүлээн авах,
        тайлангийн үзүүлэлтүүдийн хэлбэлзлийн шалтгааныг шинжилж,
        дүгнэлт өгөх
 • Санхүүгийн мэдээллийн технологийг ашиглан өгөгдөл, тайлан
        боловсруулах, шинэ мэдлэг олж авах, бүтээлчээр тасралтгүй
        бие даан суралцах
 • Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, зээлийн судалгаа, шинжилгээ хийх
 • Хадгаламж зээлийн бодлого боловсруулж, хөрөнгө оруулалт,
        санхүүжилтийн шийдвэр гаргах
 • Байгууллагын санхүүгийн шинжилгээ хийж, нөөцийн удирдлагыг
        хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны үр ашгийг тооцож, эрсдэлийг
        тодорхойлох, бууруулах арга замыг тогтоох
 • Судалгааны үр дүнг тайлагнах, дотоод хяналтын үйл ажиллагаа
        явуулах
 • Санхүүгийн тайлан болон бусад мэдээлэлд тулгуурлан компанийн
        санхүү, компанийн өнгөрсөн, өнөө үеийн нөхцөл байдал,
        ирээдүйн чиг хандлага болон ашиг, орлого олох боломжийг
        тооцоолох
 • Багаар ажиллах, ёс зүйн зарчмуудыг мөрддөг, хамт олны
        шийдвэрийг хүндэтгэх, удирдах болон удирдуулах чадварт
        төлөвшүүлэх
Бакалаврт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрийн давуу тал

Энэхүү бакалаврын хөтөлбөрөөр суралцснаар Мандах Их Сургууль болон Швейцари улсын “Open University Switzerland Economics and Technology” сургуулийн хамтарсан ХОС ДИПЛОМ олгох хөтөлбөрт тавигдах шаардлагыг хангасанаар хамрагдах боломжтой юм.

Хөтөлбөрийн нэр: Санхүү
Индекс: 041201                                     
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бүрэн  дунд                                        
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах жил: 4


 

Мэргэжлийн суурь хичээл

Заавал суралцах хичээлүүд

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс
 • Санхүүгийн үндэс
 • Санхүүгийн бүртгэл
 • Статистикийн үндэс
 • Эконометрикс
 • Менежментийн үндэс
 • Маркетингийн үндэс
 • Санхүүгийн удирдлага I

 

Сонгон суралцах хичээлүүд

 • Олон улсын эдийн засаг
 • Байгууллагын төлөв байдал
 • Стратегийн менежмент
 • НББ-ийн мэдээллийн систем
 • Татварын бүртгэл
 • Судалгааны арга зүй

Мэргэжлийн хичээл

Заавал суралцах хичээлүүд

 • Санхүүгийн эконометрикс
 • Олон улсын санхүүгийн менежмент
 • Дижитал санхүү
 • Банкны менежмент
 • Санхүүгийн хяналт шалгалт, аудит
 • Зээлийн бодлого, шинжилгээ
 • Санхүүгийн удирдлага II
 • Санхүүгийн эрсдэлийн менежмент
 • Санхүүгийн шинжилгээ, төлөвлөгөө
 • Хөрөнгө оруулалтын менежмент
 • Төрийн санхүүгийн менежмент
 • Төслийн менежмент
 • Мэргэжлийн англи хэл II

 

Заавал суралцах хичээлүүд

 • Үйлдвэрлэлийн менежмент
 • Бизнесийн бодлого, төлөвлөлт 
 • Бизнесийн англи хэл
 • Эрсдэлийн удирдлага ба даатгал
 • Компанийн засаглал
 • Хөрөнгийн үнэлгээний арга зүй 
 • Банкны НББ
 • Хувь хүний санхүү
 • Санхүүгийн инженерчлэл
 • Деривативын менежмент
 • Машин сургалт

Ажлын байр

 • Санхүүгийн менежер
 • Хөрөнгө оруулалтын менежер
 • Эдийн засагч
 • Санхүүгийн шинжээч
 • Хянан шалгагч
 • Хөрөнгийн үнэлгээний менежер, брокер
 • Санхүүгийн байгууллагын бусад удирдах
        албан тушаалууд
 • Бусад санхүү, бүртгэлийн албан тушаал