Хөтөлбөрийн зорилго

Орчин үеийн машин, тоног төхөөрөмж, тээврийн зохион байгуулалтын өндөр
мэдлэгтэй, инженерийн болон эдийн засгийн шинжлэх ухааныг хослуулан
хэрэглэн, үр ашгийг тооцож, төлөвлөх, ашиглах, удирдах бие даасан бүтээлч
сэтгэлгээтэй, харилцааны ур чадвартай, судалгаа, шинжилгээ хийх, мэргэжлийн
гадаад хэлний мэдлэгтэй, хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ОЛГОХ МЭДЛЭГ

 • Дээд боловсролтой мэргэжилтний зайлшгүй мэдвэл зохих хүмүүнлэг, нийгмийн ухаан, байгалийн шинжлэх ухааны математик, физик, мэдээллийн систем зэрэг ерөнхий эрдмийн суурь мэдлэг;
 • Инженерийн зураг зүй боловсруулах, инженерийн програм /CAD/ ашиглах мэдлэг;
 • Инженерийн төрөл бүрийн тооцоолол хийх мэдлэг;
 • Машин механизмын бүтэц ойлгох, шинжилгээ хийхмэдлэг;
 • Материалын бүтэц, шинжийн хоорондын хамаарал судлахмэдлэг;
 • Хий шингэний тоног төхөөрөмжийг ашиглахмэдлэг;
 • Цахилгаан техник, электроникийн хэрэглээний мэдлэг;
 • Эдийн засгийн суурь мэдлэг /микро, макро, санхүү болон менежмент/;

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР, ДАДАЛ

 • Механик системийн зохион байгуулалт, ажиллах зарчим, төхөөрөмж хэрэглэх, тэдгээрийг боловсронгуй болгох чадвар;
 • Инженерийн хийц, түүний үндсэн үзүүлэлтийг тодорхойлох, электрон удирдлагын төхөөрөмжийг ашиглах,тоног төхөөрөмжийг сонгох, ашиглах чадвар;
 • Үйлдвэрлэлийн машин, технологийг хэрэглэх, удирдах, боловсронгуй болгох, хяналт тавих, үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэх чадвар;
 • Машины ажиллах чадвар, техникийн нөөцийг сэргээх, технологи ажиллгааг боловсруулах, техникийн системийг зохиомжлох, загварчлан, симуляци хийх чадвар;
 • Үйлдвэрийн инженерчлэлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд инженерийн програм хангамж, мэдээллийн технологи ашиглах чадвар;
 • Тээвэрлэлтийн зохион байгуулалт, үр ашиг, эдийн засгийн тооцоо хийх чадвар;
 • Инженерийн нарийн төвөгтэй асуудалд дүгнэлт хийн, шийдлийг боловсруулах чадвар;
 • Салбарын тулгамдсан асуудлуудаар судалгаа, шинжилгээ хийх чадвар;
 • Мэргэжлийн англи хэлний чадвар;
 • Машины ажиллах чадвар, техникийн нөөцийг сэргээх, технологи ажиллгааг боловсруулах чадвар;
 • Машины техникийн байдлыг тогтоох, машин механизмыг ажиллуулах чадвар;
Бакалаврт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрийн давуу тал

Инженер механик мэргэжлийн суралцагч нь Тайваны их сургуулийн 2+2, 3+1 хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой. Засгийн газраас гаргасан Монгол улсад шаардлагатай тэргүүлэх мэргэжлийн чиглэлд орсон хөтөлбөр юм.

Хөтөлбөрийн нэр Механик инженер
Мэргэжлийн нэр Инженер механик
Индекс D071501                                     
Элсэгчийн боловсролын түвшин Бүрэн  дунд                                        
Суралцах хэлбэр Өдөр
Суралцах жил 4 жил


 

Мэргэжлийн суурь хичээлүүд

 • Математик
 • Физик
 • Инженерийн зураг зүй
 • Инженерийн механик
 • Механизмын кинематик, динамик
 • Материалын механик
 • Материал судлал
 • Цахилгаан техник, электроникийн үндэс
 • Мэргэжлийн англи хэл I
 • Мэргэжлийн англи хэл II
 • Бизнесийн харилцаа, ёс зүй
 • Бизнесийн англи хэл

Мэргэжлийн хичээлүүд

 • Термодинамик
 • Инженерийн загвар, зохион бүтээлт
 • Машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
 • Mехатроник
 • Тээврийн зохион байгуулалт
 • Инженерийн хэрэглээний програм
 • Логистик менежмент
 • Үйлдвэрлэлийн менежмент
 • Дотоод шаталтын хөдөлгүүр
 • Хий шингэний механик
 • Машины явах болон хүч дамжуулах анги
 • Машины дизайн
 • Машин засварын технологи, менежмент
 • Сэргээгдэх эрчим хүч
 • Төслийн менежмент
 • Инженерчлэлийн эдийн засаг

Ажлын байр

 • Үйлдвэр аж ахуйн нэгжид механик инженер
 • Инженер, техникийн ажилтан
 • Зохион бүтээгч инженер
 • Инженерийн төслийн ажилтан
 • Судлаач, багш