Чанарын удирдлага, зохицуулалтын алба

Чанарын удирдлага, зохицуулалтын алба

Сургуулийн эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөгөө, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018  стандартуудын шалгуур,  тухайн жилд хийх  ажлын ерөнхий чиглэлийн дагуу алба нэгжүүд ажлаа хэрхэн төлөвлөж,  мөрдөн ажиллаж байгаад дотоод хяналт, шалгалт, мониторинг хийх, ажлын уялдаа холбоог зохицуулах, оролцогч талуудыг мэдээллээр хангах, нэгдсэн тайлан мэдээг бэлтгэн зохих удирдлагад хүргүүлэх ажлыг хариуцан ажилладаг.

Чанарын удирдлага, зохицуулалтын албаны ажилтнууд