Захирлын ажлын алба

Захирлын ажлын алба

Сургуулийн эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөгөө, ISO 9001:2015, ISO 21001:2018  стандартуудын шалгуур,  тухайн жилд хийх  ажлын ерөнхий чиглэлийн дагуу алба нэгжүүд ажлаа хэрхэн төлөвлөж,  мөрдөн ажиллаж байгаад дотоод хяналт, шалгалт, мониторинг хийх, ажлын уялдаа холбоог зохицуулах, оролцогч талуудыг мэдээллээр хангах, нэгдсэн тайлан мэдээг бэлтгэн зохих удирдлагад хүргүүлэх ажлыг хариуцан ажилладаг.

Захирлын ажлын албаны үндсэн чиглэл

  • Стратеги өөрчлөлтийн удирдлага
  • Хүний нөөцийн удирдлага
  • Чанар, процесс хяналтын удирдлага
  • Харилцаа, хамтын ажиллагааны удирдлага
  • ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 стандартуудын хэрэгжилтийг хангах

Захирлын ажлын албаны ажилтнууд