Эдийн засаг, бизнесийн тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

С. Цолмон

 • Засаглалын эрх зүйн орчин, тулгамдаж буй асуудал
 • Засаглалын үнэлгээний арга зүйг сайжруулах боломж
 • Сайн засаглалыг төлөвшүүлэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйл

Б. Нацагдорж

 • Макро эдийн засгийн үндсэн асуудлууд
 • Макро эдийн засгийн  бодлого
 • Санхүүгийн  байгууллагын эрсдэл

Г. Билгээ

 • Байгууллагын өөрчлөлт шинэчлэлийн мeнeжмeнт
 • Үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг үнэлж, дээшлүүлэх боломж
 • Үйлдвэрлэлийн зардлыг хянаж, бууруулах боломж

Б. Сайнжаргал

 • Зах зээлийн сегментчлэл
 • Хэрэглэгчийн зан төлөв
 • Идэвхижүүлэлтийн аргыг оновчтой сонгох

Ж. Гантулга

 • Мөнгөний бодлого ба эдийн засгийн өсөлтийн хамаарлыг үнэлэх нь
 • Санхүүгийн салбарын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө
 • Банкны зуучлалын эдийн засаг дахь оролцоо

П. Насанжаргал

 • Сэдэлжүүлэлтйн бодлогыг салбарын онцлог харгалзан оновчтой тодорхойлох нь
 • Ажиллагсдын хувийн зан төлөвийг хүний нөөцийн бодлогод тусгах
 • Байгууллагын нөөцөд тулгуурлан стратегийг сонгох

А. Дөлгөөн

 • Валютын ханшийн эрсдлээс хедж хийх нь
 • Олон улсын худалдаа дахь Засгийн газрын оролцоо
 • Өөрчлөлтийн удирдлагын үр ашиг

Г.Эрдэнэцогт

 • Хөрөнгө оруулалтын багцийг оновчлох нь
 • Зээлдэгчийн үнэлгээний скорингийн аргыг сайжруулах нь
 • Fintech-д нөлөөлж буй хүчин зүйлийн судалгаа

С. Мөнхцэцэг

 • Макро эдийн засгийн асуудлууд
 • Гадаад худалдаа, төлбөрийн тэнцлийн шинжилгээ
 • Байгууллага аж ахуй нэгжийн бүтээгдэхүүний үйлчилгээний онцлог, эрэлт, нийлүүлэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Л. Дансранбавуу

 • Төсвийн орлого бүрдэлт
 • Төсвийн зарлагын үр дүнтэй байдал
 • Гадаад өрийн асуудал

М. Жанузах

 • Ажил-амьдралын зөрчилдөөний удирдлага /work-family conflect management/
 • Ажилтнуудын зан төлөв бүтээмжид нөлөөлөх нь
 • Хэрэглэгчийн зан төлөв ба худалдан авах шийдвэр гаргалт

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

Х. Нямбаяр

 • Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг сайжруулах зарим асуудал
 • Санхүүгийн тайлагналын зорилготой үнэлгээний асуудал

А. Наранцэцэг

 • Хөрөнгийн зах зээл, түүнтэй холбоотой асуудлууд
 • Нийгмийн хариуцлага, түүнтэй холбоотой асуудлууд
 • Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем, түүний хэрэгжилт

М. Энхсүрэн

 • Татварын эрх зүйн орчны шинэчлэлийн асуудлууд
 • АОУС 700, 705-ийн хэрэгжилт
 • Татварын хуулиудын шинэчлэл ААН байгууллагын тайлагналд нөлөөлсөн байдлын судалгаа
 • ААНОАТ-ын тухай хуулийн  шинэчлэл ба хойшлогдсон татварын үр нөлөө
 • Ковид-19 санхүү татварын тайлагналд нөлөөлсөн байдал
 • Мэргэжлийн нягтлан бодогчдын ёс зүй ба хуурамч тайлагналын хамаарлын судалгаа
 • Том болон жижиг ААН-үүдийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага
 • Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний ашигт байдлыг нэмэгдүүлэх нь
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн ур чадвар: ёс зүйн шийдвэр гаргах таван хүчин зүйлийн загвар
 • Барилгын салбарын амьдралын мөчлөгийн өртөг тооцолт

  Т. Золбоо

 • Үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох арга
 • Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан СТОУС 10

 

Д. Цэвэлмаа

 • Салбарын тайлагнал
 • Татварын хуулийн хэрэгжилт, эрсдэл
 • Үнэ шилжүүлэлт, тайлагнал
 • Олон улсын татвар
 • Холбоотой талууд vs Харилцан хамааралтай талууд
 • Гадаад аудит
 • Татвараас зайлсхийх түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа
 • Төлөөний газрын татварын асуудалд

Ш. Цэцэгжаргал

 • Үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох систем
 • ХАА-н бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өртөг тооцох, төсөв, тайлан бэлтгэх
 • ЖДҮ-г санхүүгийн механизмаар дэмжих боломж
 • Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем

Ц. Одгарав

 • Хөрөнгийн зах зээл, түүнтэй холбоотой асуудлууд
 • Нийгмийн хариуцлага, түүнтэй холбоотой асуудлууд

Э. Энх-Амгалан

 • Хөдөө аж ахуйн бүртгэл ба татварын асуудлууд
 • СТОУС-ыг нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал
 • Орон нутгийн татварын асуудал Нийгмийн даатгалын тогтолцооны зарим асуудал

 

З. Ундармаа

 • Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлантай холбоотой зарим асуудал СТОУС 10
 • Групп компаний бүртгэлийн зарим асуудал
 • Хөрөнгө оруулалтын бүртгэлийн зарим асуудал. СТОУС 9, НББОУС 28, СТОУС 3

Г. Хандсүрэн

 

 • СТОУС-н хэрэгжилт
 • Өртөг тооцох арга, хандлагууд, тэдгээрийн хэрэглээ

Г. Золбоо

 • Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтыг хэмжих зарим асуудал
 • Орлого хүлээн зөвшөөрөлтийн зарим асуудал

Б. Ганбагана

 • Аудитын эрсдлийн үнэлгээ
 • Дотоод аудитын арга хандлага, үр ашиг
 • Орчин үеийн НББ, дижитал ЭЗ
 • Татварын хуулийн хэрэгжилт /барилгын салбар/
 • Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ /уул уурхайн салбар/

Суурь шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

Ч. Төрбадрах

 • Дээд боловсрол судлалын зарим асуудал
 • Улс орнуудын нийгэм, эдийн засгийн харьцуулсан судалгаа
 • Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах асуудал
 • Инженерийн хийц, түүний гэмтлийг үл эвдэх сорилын аргаар тодорхойлох
 • Инженерийн тооцоо, эдийн засгийн дүн шинжилгээ

Н. Далайсайхан

 • Өгөгдөлд дүн шинэжилгээ хийх статистик аргууд
 • Статистикийн шинжилгээний аргуудын хэрэглээ
 • Индексийн аргыг хүчин зүйлийн судалгаанд ашиглах

Д. Булгантамир

 • Google Application хэрэглээ
 • Cloud system
 • Online сургалт
 • Мэдээлэл технологи
 • Интернэтийн хэрэглээ
 • Microsoft Office програмын хэрэглээ

 Ж.Нарантуяа

 • Хүн ба Компьютерийн харилцаа(Хүүхэд ба Компьютерийн харилцаа)
 • Машин сургалт
 • Өгөгдөл олборлолт
 • Мэдээллийн систем
 • Компьютерийн сүлжээ

С. Анхбаяр

 • Статистик шинжилгээний зарим аргууд
 • Хүчин зүйлийн шинжилгээнд индексийн аргыг ашиглах
 • Оюутны хөгжлийн зарим асуудлууд
 • SPSS програмаар судалгаа боловсруулах

О.Баттуяа

 • Түүх, угсаатан судлал, нийгэм соёлын антропологи.
 • Хамниганы угсаатны зүйн судалгаа
 • Монгол дахь угсаатны үйл явц
 • Монгол ба оросын хил дагуух угсаатны бүлгийн судалгаа - буриадын жишээгээр

 Б.Асралт

 • Тээвэр логистикийн үйл ажилалгааг боловсронгуй болгох асуудлууд
 • Хотын нийтийн тээврийг боловсронгуй болгох
 • Үйлдвэр аж ахуйн газруудыг логистик чиг хандлагаар удирдах
 • Хот болон хот хоорондын ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллалааг боловсронгуй болгох

 М.Мөнхгэрэл

 • Дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн нөөцийг тогтоох аргууд

Ж.Чимгээ

 • Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдал /National Security/
 • Эдийн засгийн аюулгүй байдлын асуудлууд /Economic Security/
 • Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх асуудал /Trade facilitation/
 • Гаалийн логистикийн асуудлууд /Customs Logistics/
 • Хар тамхи мансууруулах бодистой тэмцэх СТРАТЕГИ /Anti Drug Strategy/
 • Менежмент: /Strategic & Stress management /

 М. Ганхөлөг

 • Монголын залуучуудын ёс зүйн хүмүүжил түүнийг төлөвшүүлж буй өнөөгийн байдал
 • Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлал

 Д.Түвшинжаргал

 • Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, тоног төхөөрөмжийн судалгаа

 Ц.Цолмон

 • Сэргээгдэх эрчим хүчний хэмнэлт, эрчим хүчний алдагдал

Гадаад хэлний тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

С. Ганцэцэг 

 • Англи монгол хэлний өвөрмөц хэлцийн зэрэгцүүлсэн судалгаа
 • Англи хэл сурахад үндэсний сэтгэлгээний онцлог
 • Гадаад хэлний сургалтын эдийн засаг, нийгэм, соёлын үнэлэмж
 • Хэл соёлын шүтэлцээний судалгаа
 • Сэтгэлийн боловсролын эзэмшихүй
 • 21-р зууны суралцагчид
 • Тогтвортой хөгжил ба Боловсрол
 • Соёлын дархлаа ба үндэсний онцлог

С. Намуун

 • Суралцагчдын сурах идэвх сонирхлыг нэмэгдүүлэх арга зам 
 • Оюутан суралцагчдын харилцаа, хандлага, төлөвшил нь тэдний сурах үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нь 
 • Суралцагчдын бие даан суралцах арга барилыг сайжруулах асуудалд
 • Амжилттай суралцахуйд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа 
 • Гадаад хэл сурахад өөрийгөө хэрхэн идэвхжүүлэх вэ

З. Тэлмүүн

 • Англи монгол хэлний зэрэгцүүлсэн судалгаа
 • Гадаад хэл сурахуй
 • Монгол орны аялал жуулчлал
 • Гадаад хэлний үгсийн санг хэрэглээгээр дамжуулан баяжуулах тухай
 • Сурах сэдлийг ухамсарлах нь
 • Шинээр бий болж буй гадаад нэр, томьёог оновчтой орчуулах тухай
 • Англи хэлийг өдөр тутмын хэрэглээнд нэвтрүүлж сурах нь
 • Цахим орчныг ашиглан гадаад хэл сурах
 • Оюутнуудад шалгалтын үндсэн зорилгыг ухамсарлуулах, зохисгүй үйлдэл гаргахыг зогсоох
 • Оюутнуудын судлаач хандлагыг нэмэгдүүлэх

Б. Баатарцогт

 • Хөрөнгө оруулалтын бүртгэл, тайлагналтай холбоотой зарим асуудал
 • Орлого хүлээн зөвшөөрөлттэй холбоотой зарим асуудал
 • УСНББОУС-н хэрэгжилт

Т. Сумъяа

 • Хэл шинжлэл/нэр томъёо судлал, метафор судлал/
 • Боловсрол судлал/гадаад хэл заах аргазүй/
 • Эрүүл мэндий боловсрол

Н. Ариунаа /Ахлах багш/

 • Газар усны нэр судлал
 • Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашиглах
 • Этгээд үг хэллэг, түүний хэрэглээ
 • Хялбаршуулсан уншлагын арга

И. Должинсүрэн

 • Хэл шинжлэл
 • Сэтгэц хэл шинжлэл
 • Нейро хэл шинжлэл
 • Хэрэглээний хэл шинжлэл
 • Үндэсний онцлог үгийн судалгаа
 • Англи монгол хэлний харьцуулсан судалгаа
 • Англи монгол хэлний  зүйр цэцэн үгийн харьцуулсан судалгаа
 • Боловсрол судлал
 • Заах арга 

Ш. Нандинцэцэг

 • Мэргэжлийн англи хэл хөтөлбөрийн харьцуулсан судалгаа
 • Хялбаршуулсан уншлагын арга
 • Орчин үеийн заах арга зүйн идэвхитэй аргууд
 • Унших чадварыг хөгжүүлэх нь
 • Гадаад хэл заах арга зүй
 • Боловсрол судлал

Ж. Төгсөө

 • Гадаад хэл суралцагчийн амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа
 • Сэтгэл хөдлөлийн ухамсарыг хөгжүүлэх замаар сурлагын амжилтыг дээшлүүлэх боломж
 • Суралцагчийн хандлага сургалтын үр дүнд нөлөөлөх асуудал
 • Нийгмийн хөгжилд оюутны гүйцэтгэх үүрэг оролцоог судлах нь
 • Монгол оюутны суралцах чадварын онцлог
 • Англи, Монгол хэлний орчуулга зүйн асуудал
 • Бие хүний хөгжлийн асуудал
 • Бизнесийн англи хэлний боловсрол эдийн засгийн хөгжилд  нөлөөлөх асуудал

Э. Оюун-Эрдэнэ

 • Боловсрол судлал,
 • Гадаад хэлний заах арга зүй,
 • Орчуулгын онол, аргазүй, 
 • Хэл шинжлэл
 • Судалгааны арга зүй
 • Тогтвортой хөгжил ба Боловсрол

Т. Оюун-Эрдэнэ

 • Үүсгүүр хэл шинжлэлийн онолыг англи хэлний хэл зүйн хичээлд ашиглах арга зам
 • Англи хэлний бичих чадварыг хөгжүүлэх асуудалд
 • Англи хэлний хичээлийн гэрийн даалгаврын үр нөлөө
 • Мэргэжлийн англи хэлний сургалтын онцлог
 • Орчин үеийн сургалтын шинэлэг арга, хандлага

С. Сайнзаяа /Багш/

 • Англи хэлний чадваруудыг хөгжүүлэх боломж 
 • Англи-Монгол хэлний хэл шинжлэлийн харьцуулсан судалгаа
 • Мэдээллийн технологийг сургалтанд ашиглах боломж
 • Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал