Эдийн засаг, бизнесийн тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

С. Цолмон

 • Засаглал, засаглалын эрх зүйн орчин, тулгамдаж буй асуудал
 • Засаглалын үнэлгээний арга зүйг сайжруулах боломж
 • Сайн засаглалыг төлөвшүүлэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйл

Б. Нацагдорж

 • Макро эдийн засгийн үндсэн асуудлууд
 • Боловсролын эдийн засаг
 • Соёлын эдийн засаг

Г. Билгээ

 • Байгууллагын өөрчлөлт шинэчлэлийн мeнeжмeнт
 • Менежментийн хөгжлийн хандлага
 • Үйлдвэрлэлийн удирдлагын үндсэн асуудлууд

Б. Сайнжаргал

 • Зах зээлийн сегментчлэл
 • Хэрэглэгчийн зан төлөв
 • Идэвхижүүлэлтийн аргыг оновчтой сонгох

 

Ц.Батзаяа

 • Санхүү, Эдийн засаг Банк, санхүүгийн менежментийн асуудлууд
 • Хөрөнгийн зах зээлийн менежментийн асуудлууд
 • Санхүүгийн удирдлагын асуудлууд

Ж. Гантулга

 • Банкны салбар дахь хиймэл оюун ухаан ба машин сургалтын аргуудын хэрэглээ
 • Дижитал банкны хөгжлийн чиг хандлага
 • Орчин үеийн машин сургалтын аргад тулгуурлан зээлдэгчийн зээлийн эрсдэлийг үнэлэх нь

П. Насанжаргал

 • Менежментийн орчин үеийн асуудлууд болон парадигм
 • Стратеги төлөвлөлтийн хүчин зүйлс
 • Олон улсын менежмент нөлөөлөгч хүчин зүйлс

 

Г.Уянга

 • Санхүү, эдийн засаг  Эрсдэлийн удирдлага ба даатгал
 • Даяаршил ба олон улсын худалдаа
 • Төрийн санхүүгийн менежмент

 

Т.Намуун

 • Санхүү, эдийн засаг  Дижиталчлал, түүний хөгжлийн чиг хандлага
 • Хөрөнгийн зах зээл, түүний чиг хандлага
 • Банк бус санхүүгийн зах зээлийн холбогдох асуудлууд

С. Мөнхцэцэг

 • Макро эдийн засгийн асуудлууд
 • Гадаад худалдаа, төлбөрийн тэнцлийн шинжилгээ
 • Байгууллага аж ахуй нэгжийн бүтээгдэхүүний үйлчилгээний онцлог, эрэлт, нийлүүлэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Л. Дансранбавуу

 • Төсвийн орлого бүрдэлт
 • Төсвийн зарлагын үр дүнтэй байдал
 • Гадаад өрийн асуудал

 

М. Жанузах

 • Маркетингийн иж бүрдлийн судалгаа
 • Үйлчилгээний чанарыг тодорхойлох нь
 • Хэрэглэгчийн зан төлөв ба байгууллагын зан төлөв

Г. Лхамдулам

 • Санхүү, эдийн засаг  Бизнесийн байгууллагын санхүү байдлыг үнэлэх
 • Блокчейн технологи, крипто валют түүний ирээдүйн чиг хандлага
 • Засаглалын үнэлгээ, тулгамдаж буй асуудал
 • Өгөгдлийн засаглал, дата мэдээллийн экосистем

 

Бүртгэл шинжилгээний тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

Х. Нямбаяр

 • Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг сайжруулах зарим асуудал
 • Санхүүгийн тайлагналын зорилготой үнэлгээний асуудал

 

А. Наранцэцэг

 • Ашгийн удирдлагыг тодорхойлох арга зүй
 • Нийгмийн хариуцлага, түүнтэй холбоотой асуудлууд
 • Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем, түүний хэрэгжилт
 • KPI, OKR түүнийг тодорхойлох нь
 • Хөрөнгийн үнэлгээний асуудлууд
 • Нягтлан бодогчдын ур чадвар, түүнийг тодорхойлох нь
 • Тэтгэврийн сангийн тогтолцоо
 • Мэргэжлийн нягтлан бодогчдын ёс зүйн асуудлууд
 • Санхүүгийн тайлангийн чанар, түүнийг тодорхойлох нь
 • Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, түүний төвлөрлийн асуудлууд

 

Д. Цэвэлмаа

 • Салбарын тайлагнал
 • Татварын хуулийн хэрэгжилт, эрсдэл
 • Үнэ шилжүүлэлт, тайлагнал
 • Орлогын албан татварын тайлагнал
 • Нягтлан бодогчийн ур чадварын асуудал
 • Татварын боловсрол- Хөдөлмөрийн гэрээ, хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн татварын      асуудал
 • Татвараас зайлсхийх
 • Татварын аудитад санхүүгийн харьцааг ашиглах нь
 • Татварын боловсрол ба татварын хуулийн тодорхойгүй байдал бичил, жижиг бизнес эрхлэгчдийн тайлагналд нөлөөлөх нөлөөлөл
 • Татварын маргаан таслал зөвлөлийн тогтоолууд ба татварын эрсдэл

 

Б. Баатарцогт

 • Хөрөнгө оруулалтын бүртгэл, тайлагналтай холбоотой зарим асуудал
 • Орлого хүлээн зөвшөөрөлттэй холбоотой зарим асуудал
 • УСНББОУС-н хэрэгжилт

Ш. Цэцэгжаргал

 • Үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох систем
 • ХАА-н бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өртөг тооцох, төсөв, тайлан бэлтгэх
 • ЖДҮ-г санхүүгийн механизмаар дэмжих боломж
 • Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем

 

М. Энхсүрэн

 • Ашгийн чанар ба аудитын дүгнэлтийн хамаарал
 • Tax rate and non-debt tax shield
 • Татварын хуулиудын шинэчлэл ААН байгууллагын тайлагналд нөлөөлсөн байдлын судалгаа
 • ААНОАТ-ын тухай хуулийн шинэчлэл ба хойшлогдсон татварын үр нөлөө
 • The impact of cash management on the performance of manufacturing companies in Mongolia
 • Мэргэжлийн нягтлан бодогчдын ёс зүй ба хуурамч тайлагналын хамаарлын судалгаа
 • Research on the Impact of Tax Shield Effect on Corporate Capital Structure
 • Ашгийн удирдлага ба аудитын чанар
 • The Analysis of Correlation between Profit Tax and Corporate Financial Performance

 

З. Ундармаа

 • Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлантай холбоотой зарим асуудал СТОУС 10
 • Групп компаний бүртгэлийн зарим асуудал
 • Хөрөнгө оруулалтын бүртгэлийн зарим асуудал. СТОУС 9, НББОУС 28, СТОУС 3

 

Э. Энх-Амгалан

 • Хөдөө аж ахуйн бүртгэл ба татварын асуудлууд
 • СТОУС-ыг нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал
 • Нийгмийн даатгалын тогтолцооны зарим асуудал

 

Ц.Номин       

 • Бизнесийн удирдлага, хэрэглэгчийн онлайн зан төлөв, дижитал маркетинг

 

Э.Ундрал       

 • Санхүүгийн тайлангийн чанар, түүнийг тодорхойлох нь

 

Т. Золбоо

 • Үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох арга
 • Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан СТОУС 10

 

Г. Хандсүрэн

 • СТОУС-н хэрэгжилт
 • Өртөг тооцох арга, хандлагууд, тэдгээрийн хэрэглээ
 • Санхүүгийн тайлагналын ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх нь

 

Б. Ганбагана

 • Аудитын эрсдлийн үнэлгээ
 • Дотоод аудитын арга хандлага, үр ашиг
 • Орчин үеийн НББ, дижитал ЭЗ
 • Татварын хуулийн хэрэгжилт /барилгын салбар/
 • Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ /уул уурхайн салбар/

 

Г. Золбоо

 • Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтыг хэмжих зарим асуудал
 • Орлого хүлээн зөвшөөрөлтийн зарим асуудал

 

Ц. Одгарав

 • Хөрөнгийн зах зээл, түүнтэй холбоотой асуудлууд
 • Нийгмийн хариуцлага, түүнтэй холбоотой асуудлууд

 

Г. Энх-Отгон

 • Санхүүгийн гүйцэтгэл, байгаль орчны тайлан, тодруулга
 • Мета-Анализ, системт тойм бичих арга зүй
 • Нягтлан бодогчдоос шаардах ур чадвар

 

С. Цэвээнжаргал

 • Ашгийн удирдлага
 • Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлтэй холбоотой зарим асуудлууд
 • Санхүүгийн тайлангийн чанар
 • Хөрөнгийн зах зээл, түүнтэй холбоотой асуудлууд

 

Ц.Намуун

 • Ашигт ажиллагааны шинжилгээ
 • Ашгийн удирдлага
 • Хөрөнгийн зах зээл, түүнтэй холбоотой асуудлууд

Суурь шинжлэх ухааны тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

Д.Буяндэлгэр

 • Ногоон логистик-Зам тээврийн салбарын ногоон логистикийн хөгжлийн судалгаа

Н. Далайсайхан

 • Статистик, боловсрол судлал- өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх статистик аргууд Индексийн аргыг хүчин зүйлийн судалгаанд ашиглах

 

П.Гантуяа

 • Боловсрол судлал
 • Шашин судлал “XVI-XX зууны эхэн үеийн Монголын сүм хийд, шашны сургалтын бүтэц, зохион байгуулалт”

 

С. Анхбаяр

 • Боловсрол судлал
 • Хоёр хүчин зүйлийн шинжилгээнд индексийн аргыг ашиглах нь                                   

О. Баттуяа

 • Түүх, угсаатан судлал- орчин үеийн угсаатны үйл явц, Орос ба Монгол улсын хил дагуух бүлгийн угсаатны үйл явц

 Б. Асралт

 • Тээвэр логистикийн үйл ажилалгааг боловсронгуй болгох асуудлууд
 • Хотын нийтийн тээврийг боловсронгуй болгох
 • Үйлдвэр аж ахуйн газруудыг логистик чиг хандлагаар удирдах
 • Хот болон хот хоорондын ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллалааг боловсронгуй болгох

Ж. Чимгээ

 • Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад гаалийн байгууллагын тулгамдсан асуудал/хар тамхи мансууруулах бодисын хууль бус худалдаатай тэмцэх/

 М. Ганхөлөг

 • Шашин судлал
 • Буддын экологи сургаалийн мөн чанар, орчин үеийн ач холбогдол

 

П. Болормаа

 • Боловсролын чанарын Үнэлгээ
 • Боловсролын салбар дахь чанарын үнэлгээ, стандарт хэрэгжилт, түүний үр нөлөө

Гадаад хэлний тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

С. Ганцэцэг 

 • Англи монгол хэлний өвөрмөц хэлцийн зэрэгцүүлсэн судалгаа
 • Соёлын дархлаа, үндэсний сэтгэлгээний онцлог
 • Гадаад хэл сургалт, заах аргазүйн асуудал
 • Хэл соёлын шүтэлцээ
 • Боловсрол эзэмшихүй ба хөгжил
 • Нягтлан бодогчдын нийтлэг ур чадвар, хандлага

С. Намуун

 • Суралцагчдын сурах идэвх сонирхлыг нэмэгдүүлэх арга зам
 • Оюутан суралцагчдын харилцаа, хандлага, төлөвшил нь тэдний сурах үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нь
 • Суралцагчдын бие даан суралцах арга барилыг сайжруулах асуудалд
 • Амжилттай суралцахуйд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа
 • Гадаад хэл сурахад өөрийгөө хэрхэн идэвхжүүлэх вэ

З. Тэлмүүн

 • Англи монгол хэлний зэрэгцүүлсэн судалгаа
 • Гадаад хэл сурахуй
 • Монгол орны аялал жуулчлал
 • Гадаад хэлний үгсийн санг хэрэглээгээр дамжуулан баяжуулах тухай
 • Сурах сэдлийг ухамсарлах нь
 • Шинээр бий болж буй гадаад нэр, томьёог оновчтой орчуулах тухай
 • Англи хэлийг өдөр тутмын хэрэглээнд нэвтрүүлж сурах нь
 • Цахим орчныг ашиглан гадаад хэл сурах
 • Оюутнуудад шалгалтын үндсэн зорилгыг ухамсарлуулах, зохисгүй үйлдэл гаргахыг зогсоох
 • Оюутнуудын судлаач хандлагыг нэмэгдүүлэх
 • Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ

 

Н.Ариунаа    

 • Газар усны нэр судлал
 • Хэл шинжлэл
 • Орчин үеийн заах арга зүйн идэвхтэй аргууд
 • Хялбаршуулсан уншлагын арга
 • Цахим сургалтын идэвхтэй аргууд
 • Оюутан суралцагдын унших чадварыг хөгжүүлэх нь
 • Нийгэм, соёл, эрүүл мэндийн зарим асуудал
 • Санхүүгийн тайланг бэлтгэх, санхүүгийн программ

Т. Сумъяа

 • Хэл шинжлэл: Нэр томъёо судлал, метафор судлал, зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл, хэл соёл харилцаа
 • Боловсрол судлал: гадаад хэл заах аргазүй           

Н. Ариунаа 

 • Газар усны нэр судлал
 • Хэл шинжлэл
 • Орчин үеийн заах арга зүйн идэвхтэй аргууд
 • Хялбаршуулсан уншлагын арга
 • Цахим сургалтын идэвхтэй аргууд
 • Оюутан суралцагдын унших чадварыг хөгжүүлэх нь
 • Нийгэм, соёл, эрүүл мэндийн зарим асуудал
 • Санхүүгийн тайланг бэлтгэх, санхүүгийн программ

Б. Энхзул

 •  Ёс зүй
 • Уран зохиолын (харьцуулсан) орчуулгын хэл найруулга
 • Хэл, соёлын шүтэлцээ
 • Уран зохиолыг сэтгэл зүйн үүднээс судлах нь
 • Идэвхтэй сургалтын аргууд
 • Хэл сурах арга барил ба хэл сурахад нөлөөлж буй хүчин зүйлс
 • Шавь төвтэй сургалтыг төлөвшүүлэх нь
 • Англи хэлийг гадаад хэлээр судалж буй их дээд, сургуулийн суралцагчдын сурахуйн онцлог

 

Ш.Нандинцэцэг

 • Мэргэжлийн англи хэл хөтөлбөрийн харьцуулсан судалгаа
 • Орчин үеийн заах арга зүйн идэвхтэй аргууд
 • Хялбаршуулсан уншлагын арга
 • Цахим сургалтын идэвхтэй аргууд
 • Оюутан суралцагдын унших чадварыг хөгжүүлэх нь
 • Нийгэм, хүмүүнлэг, боловсрол судлал заах арга  зүй
 • Боловсролын стандарт
 • Санхүүгийн тайлангийн зарчмууд

 

Т.Товуусүрэн

 • Гадаад хэл заах арга зүй
 • Боловсрол судлал
 • Цахим сургалтын технологи, идэвхтэй аргууд
 • Монгол орны аялал жуулчлалын онцлог
 • Аялал жуулчлал, хөтөч тайлбарлагчийн мэдлэг, ур чадвар
 • Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ
 • Суралцагчдын бие даан суралцах арга барил   

 

Ж. Төгсөө

 • Гадаад хэлний сургалтын менежмент, арга зүй                                       
 • Монгол оюутны суралцах чадварын онцлог
 • Англи, Монгол хэлний орчуулга зүйн асуудал
 • Бие хүний хөгжлийн асуудал         
 • Санхүүгийн тайлангийн бүтэц       

Э. Оюун-Эрдэнэ

 • Үүсгүүр хэл шинжлэлийн онолыг англи хэлний хэл зүйн хичээлд ашиглах арга зам
 • Англи хэлний бичих чадварыг хөгжүүлэх асуудалд        
 • Англи хэлний хичээлийн гэрийн даалгаврын үр нөлөө  
 • Мэргэжлийн англи хэлний сургалтын онцлог                                                     
 • Орчин үеийн сургалтын шинэлэг арга, хандлага
 • Англи хэлний унших чадварыг хөгжүүлэх асуудалд       
 • Үндэстний сэтгэлгээний онцлог хэлэнд тусах нь
 • Англи хэлний үгийн сангийн судлал        
 • Нягтлан бодогчдын мэргэжлийн ёс зүй
 • Оюутны хэл сурах хандлага, зөөлөн ур чадварыг судлах нь      
 • Цахим сургалтын хэлбэрүүд, хосолсон болон холимог сургалтын ялгаа          
 • Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн, хөтөлбөрийн шинэчлэл                   
 • Англи хэлний сургалтын стандарт үнэлгээ (CEFR) 

Т. Оюун-Эрдэнэ

 • Үүсгүүр хэл шинжлэлийн онолыг англи хэлний хэл зүйн хичээлд ашиглах арга зам 
 • Англи хэлний бичих чадварыг хөгжүүлэх асуудалд                                                        
 • Англи хэлний хичээлийн гэрийн даалгаврын үр нөлөө                                                  
 • Мэргэжлийн англи хэлний сургалтын онцлог                                                                 
 • Орчин үеийн сургалтын шинэлэг арга, хандлага                                                             
 • Англи хэлний унших чадварыг хөгжүүлэх асуудалд                                                       
 • Англи хэлний үгийн санг дээшлүүлэхэд цахим эх сурвалжийг ашиглах нь                 
 • Англи хэлний үгийн сангийн судлал                                                                                
 • Нягтлан бодогчдын мэргэжлийн ёс зүй

С. Сайнзаяа

 • Англи хэлний чадваруудыг хөгжүүлэх боломж
 • Англи-Монгол хэлний хэл шинжлэлийн харьцуулсан судалгаа
 • Мэдээллийн технологийг сургалтанд ашиглах боломж
 • Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал 

 

Б.Энхмандах 

 • Түүхийн филофсофийн асуудлууд
 • Боловсролын филосифийн асуудлууд
 • Этик, Гоо зүйн тухай асуудлууд   

Компьютерын ухааны тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

Ө.Ганзориг

 • Гар утасны программчлал
 • Цахим сургалт түүний хэрэглээ

 

Я.Сүхбаатар  

 • Системийн программчлал
 • Фронтэнд программчлал

 

Б.Цэнд-Аюуш

 • Өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх статистик аргууд
 • Суралцагчдын сурах арга барил болон идэвхитэй сургалтын аргууд

 

 

 

Д.Сарантуяа  

 • Боловсрол судлалтай уялдуулсан гадаад хэлний сургалтын агуулга, арга зүйн асуудлууд
 • Гадаад хэл сургах арга зүйн хөгжлийн чиг хандлага

 

П.Зоригтбаатар

 • Graph өгөгдлийн сан удирдах систем

 

Н.Ринчмаа    

 • Өгөгдлийн сан удирдах системүүдийн судалгаа
 • Unity гар утасны программчлал
 • Web development

 

 

Х.Сувд-Эрдэнэ         

 • Боловсролын салбарт дижитал шилжилтийн нөлөө
 • Оюутны суралцах арга зүй

 

Инженер технологийн тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

Д. Булгантамир

 • Боловсрол судлал

 Ж. Нарантуяа

 • Их өгөгдлийн шинжилгээ ба боловсруулалт
 • Машин сургалтын хэрэглээ
 • Цахим сургалт ба заах арга зүйн судалгаа
 • Компьютерийн боловсрол судлал
 • Өгөгдлийн сангийн зохиомж мөн системүүдийн судалгаа
 • Компьютерийн сүлжээ

Ц. Цолмон

 • Эрчим хүчний алдагдлыг бууруулах арга, эдийн засгийн тооцоо
 • Сэргээгдэх эрчим хүч
 • Эрчим хүчний хэмнэлт
 • Эрчим хүчний үнэ тарифын судалгаа

 


 М. Мөнхгэрэл

 • Дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн нөөцийг тогтоох
 • Инженерийн хийц, түүний гэмтлийг үл эвдэх сорилын аргаар тодорхойлох судалгаанууд

 Д. Түвшинжаргал

 • Инженерийн программ хангамжийг ашиглах боломжийн талаар
 • Инженерийн шинэ санаа шийдэл боловсруулах
 • Инженерийн боловсрол судлалын чиглэлээр