Эдийн засаг, бизнесийн тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

С. Цолмон

 • Уур амьсгалын талаарх судалгаа
 • Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх талаарх судалгаа
 • Эдийн засгийн өсөлт ба ажил эрхлэлтийн талаарх судалгаа
 • Инновац, үйлдвэрлэл болон дэд бүтцийн талаарх судалгаа
 • Ядуурлын талаарх судалгаа
 • Боловсролын талаарх судалгаа
 • Байгаль орчны менежментийг боловсронгуй болгох
 • Засаглалын үнэлгээ, тулгамдаж буй асуудал
 • Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, төлөв байдал, хандлага
 • Гадаадын хөрөнгө оруулалт Монгол улсын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө
 • Санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хүртээмж, хэрэглээ
 • Улсын төсвийн бодлого
 • Гадаад өр
 • Блокчейн технологи, крипто валют түүний ирээдүйн чиг хандлага
 • Тогтвортой санхүүгийн төлөв байдал, чиг хандлага
 • Хөрөнгийн зах зээл, хувьцааны техник шинжилгээ
 • Тогтвортой бизнесийг эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх бодлоготой эсэх
 • Блокчейн технологи, крипто валют түүний ирээдүйн чиг хандлага

Б. Нацагдорж

 • Гадаад эдийн засгийн бодлого
 • Боловсролын талаарх судалгаа
 • Соёлын эдийн засаг
 • Чөлөөт цаг
 • Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл
 • Макро эдийн засгийн үндсэн асуудлууд

Г. Билгээ

 • Байгууллагын өөрчлөлт шинэчлэлийн мeнeжмeнт
 • Менежментийн хөгжлийн хандлага
 • Үйлдвэрлэлийн удирдлагын үндсэн асуудлууд

Б. Сайнжаргал

 • Зах зээлийн сегментчлэл
 • Хэрэглэгчийн зан төлөв
 • Идэвхижүүлэлтийн аргыг оновчтой сонгох
 • Ногоон маркетинг
 • Идэвхижүүлэлтийн аргыг оновчтой сонгох

 

Ц.Батзаяа

 • Хиймэл оюун ухаан ба машин сургалтын аргуудын хэрэглээ
 • Дижитал санхүү ба эдийн засаг
 • Дижитал банк
 • Зээлийн эрсдэлийг үнэлэх арга зүй
 • Санхүүгийн хэрэгслийн ханшийг таамаглах арга зүй
 • Тогтвортой санхүүгийн менежмент
 • Банкны менежментийн асуудлууд
 • Санхүүгийн байгууллагын удирдлага
 • Санхүүгийн удирдлагын асуудлууд
 • Хөрөнгө оруулалтын асуудлууд
 • Санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийн асуудлууд
 • Хөрөнгийн зах зээлийн менежментийн асуудлууд
 • Гадаад худалдааны асуудлууд
 • Санхүүгийн салбарын судалгаа
 • Дижитал эдийн засгийн судалгаа
 • Ядуурлын талаарх судалгаа
 • Боловсролын талаарх судалгаа
 • Эдийн засгийн өсөлт ба ажил эрхлэлтийн талаарх судалгаа
 • Эдийн засаг, төсөв ба мөнгөний бодлогын хэрэгжилт

 

У.Золзаяа 

 • Боловсролын талаарх судалгаа
 • Хэрэглэгчийн зан төлөв
 • Даатгалын бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн актуар тооцоолол
 • Даатгалын менежментийн судалгаа
 • Санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийн асуудлууд
 • Банк бус санхүүгийн зах зээлийн холбогдох асуудлууд
 • Үйлдвэрлэлийн менежментийн орчин үеийн хандлага
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагын менежмент
 • Менежментийн хөгжлийн чиг хандлага

 

Ж. Гантулга

 • Санхүүгийн байгууллагын менежментийн асуудлууд
 • Санхүүгийн зах зээлийн төлөв байдал, чиг хандлага, хөгжлийн асуудлууд
 • Санхүүгийн байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын асуудлууд
 • Санхүүгийн хэрэгслүүдийн ханшийг таамаглах арга зүйн асуудлууд
 • Санхүүгийн салбарын хөгжлийн асуудлууд
 • Хөрөнгийн зах зээлийн төлөв байдал, чиг хандлага
 • Банкны байгууллагын менежментийн асуудлууд
 • Зээлийн эрсдэлийг үнэлэх арга зүйн асуудлууд
 • Дижитал санхүү ба эдийн засгийн асуудлууд
 • Тогтвортой санхүүгийн удирдлагын асуудлууд
 • Төсөв, мөнгөний бодлогын хэрэгжилтийн асуудлууд
 • Ядуурлын талаарх судалгаа
 • Боловсролын талаарх судалгаа
 • Эдийн засгийн өсөлт ба ажил эрхлэлтийн талаарх судалгаа

П. Насанжаргал

 • Менежментийн орчин үеийн асуудлууд болон парадигм
 • Стратеги төлөвлөлтийн хүчин зүйлс
 • Олон улсын менежмент нөлөөлөгч хүчин зүйлс

 

Г.Уянга

 • Даатгал
 • Олон улсын худалдаа
 • Менежментийн хөгжлийн хандлага
 • Төрийн санхүүгийн менежмент
 • Даяаршил
 • Жендерийн эрх тэгш байдал
 • Санхүүгийн салбарын судалгаа
 • Эдийн засаг, төсөв ба мөнгөний бодлогын хэрэгжилт
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагын менежмент

 

Т.Намуун

 • Дижиталчлал, түүний хөгжлийн чиг хандлага
 • Хөрөнгийн зах зээл, түүний чиг хандлага
 • Банк бус санхүүгийн зах зээлийн холбогдох асуудлууд
 • Байгууллагын зан төлөв, зарим асуудлууд
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагын менежмент
 • Хэрэглэгчид чиглэсэн дизайн, түүний асуудлууд
 • Санхүүгийн байгууллага, тулгамдаж буй асуудал
 • Өрсөлдөх чадвар, үзүүлэх нөлөө
 • Хэрэглэгчийн зан төлөвтэй холбоотой асуудлууд
 • Менежментийн орчин үеийн хандлага
 • Бүтээмжийн асуудал, цаашдын чиг хандлага

 

О.Бурмаа 

 • Хэрэглэгчийн зан төлөв, хэрэглэгчийн худалдан авах зан төлөвт нөлөөлөх хүчин зүйлс
 • Бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт, бүтээгдэхүүний бодлого болон стратеги
 • Үнэ болон үнийн бодлого, стратеги
 • Маркетингийн сувгийн удирдлага, нэгдмэл сувгийн удирдлага
 • Маркетингийн харилцаа, харилцааны функцуудыг ашиглах
 • Олон улсын маркетингийн асуудлууд
 • Брэндийн удирдлага

 

Д.Баярсайхан 

 • Үйлдвэрлэлийн менежмент
 • Инновацийн менежмент
 • Монголын махны технологийн талаарх судалгаа
 • Монголын ногоон эдийн засгийн хөгжил, чиг хандлага
 • Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн талаарх судалгаа

 

Л.Гүнжаргал 

 • Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, төлөв байдал, хандлага
 • Монгол улсын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө -Гадаадын хөрөнгө оруулалт, боловсрол, ажилгүйдэл
 • Санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хүртээмж, хэрэглээ
 • Тогтвортой санхүүгийн төлөв байдал, чиг хандлага
 • Байгууллагын удирдлагын үйл ажиллагааны тулгамдсан асуудал
 • Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, төлөв байдал, хандлага

С. Мөнхцэцэг

 • Макро эдийн засгийн асуудлууд
 • Гадаад худалдаа, төлбөрийн тэнцлийн шинжилгээ
 • Байгууллага аж ахуй нэгжийн бүтээгдэхүүний үйлчилгээний онцлог, эрэлт, нийлүүлэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Л. Дансранбавуу

 • Төсвийн орлого бүрдэлт
 • Төсвийн зарцуулалт
 • Гадаад өрийн асуудал
 • Ядуурлын судалгаа
 • Эдийн засгийн өсөлт ба ажил эрхлэлтийн талаарх судалгаа

 

М. Жанузах

 • Маркетингийн иж бүрдлийн судалгаа
 • Үйлчилгээний чанарыг тодорхойлох нь
 • Хэрэглэгчийн зан төлөв ба байгууллагын зан төлөв
 • Тогтвортой бизнесийг эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх бодлоготой эсэх
 • Эрүүл мэнд, амьдралын сайн сайхан байдлыг талаарх судалгааны үр дүнг хэвлүүлсэн байдал

Г. Лхамдулам

 • Санхүүгийн зах зээл, түүний хөгжлийн асуудлууд
 • Зах зээлийн мэдрэмжийн шинжилгэ
 • Тогтвортой хөгжлийн асуудлууд ба хэрэгжилтийг үнэлэх нь
 • Бизнесийн байгууллагын санхүү байдлыг үнэлэх
 • Блокчейн технологи, крипто валют түүний ирээдүйн чиг хандлага
 • Засаглалын үнэлгээ, тулгамдаж буй асуудал
 • Компанийн санхүүгийн шинжилгээ, төлөвлөлт, удирдлага
 • Корпорацийн БОНЗ-ын шалгуур үзүүлэлт

 

Б.Асралт

 • Тээврийн эдийн засаг, зохион байгуулалт
 • Хотын нийтийн тээврийн тулгамдсан асуудлууд
 • Тээврийн логистик

 

Д.Буяндэлгэр

 • Тээврийн логистик
 • Ногоон логистикийн хөгжил
 • Тогтвортой хөгжлийн менежмент, тогтвортой тээврийн менежмент
 • Зам тээврийн салбарын ногоон логистикийн хөгжлийн судалгаа
 • Тойрог эдийн засгийн судалгаа
 • Логистикийн менежмент

 

Б.Золзаяа

 • Аялал жуулчлалын маркетинг
 • Гоо сайхны дижитал маркетинг
 • Инфлүүнсэр маркетинг
 • Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, үнэнч байдал
 • Брэндийн судалгаа

 

Бүртгэл шинжилгээний тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

Х. Нямбаяр

 • Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг сайжруулах зарим асуудал
 • Санхүүгийн тайлагналын зорилготой үнэлгээний асуудал

 

А. Наранцэцэг

 • Хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой асуудлууд
 • Нийгмийн хариуцлага, түүнтэй холбоотой асуудлууд
 • Хувьцааны төвлөрлийн судалгаа
 • Удирдлагын шийдвэр гаргалттай холбоотой зарим асуудлууд
 • Ашгийн удирдлага, түүнтэй холбоотой асуудлууд
 • Хөрөнгийн үнэлгээний хуулийн хэрэгжилтийн судалгаа
 • Хөрөнгийн үнэлгээтэй холбоотой асуудлууд
 • Өртөг тооцох арга, хандлагуудын хэрэглээ
 • Нягтлан бодогчдын ур чадварыг тодорхойлох нь
 • Нягтлан бодогчдын ёс зүйн асуудлууд
 • Компанийн санхүүгийн гүйцэтгэл түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт ба санхүүгийн гүйцэтгэл
 • KPI, түүнтэй холбоотой асуудлууд
 • OKR, түүнтэй холбоотой асуудлууд
 • Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем, түүнтэй холбоотой асуудлууд

 

Д. Цэвэлмаа

 • Орлогын албан татварын тайлагнал
 • Татварын хуулийн хэрэгжилт, эрсдэл
 • Татварын орлогын Монгол улсын дэд бүтцийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө
 • KPI, түүнтэй холбоотой асуудлууд
 • Татвараас зайлсхийх
 • Татварын боловсрол ба татварын хуулийн тодорхойгүй байдал бичил, жижиг бизнес эрхлэгчдийн тайлагналд нөлөөлөх нөлөөлөл
 • Бүс нутгийн түвшинд авлигын эрсдэл ба боловсрол
 • Татварын маргаан таслал зөвлөлийн тогтоолууд ба татварын эрсдэл

 

Б. Баатарцогт

 • Хөрөнгө оруулалтын бүртгэл, тайлагналтай холбоотой зарим асуудал
 • Орлого хүлээн зөвшөөрөлттэй холбоотой зарим асуудал
 • УСНББОУС-н хэрэгжилт

Ш. Цэцэгжаргал

 • Үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох систем
 • ХАА-н бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өртөг тооцох, төсөв, тайлан бэлтгэх
 • Хөдөлмөрийн зардал, түүний хяналт
 • Өртгийн удирдлага
 • Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем

 

М. Энхсүрэн

 • Татварын эрх зүйн орчны шинэчлэлийн асуудлууд
 • Татварын хуулиудын шинэчлэл ААН байгууллагын тайлагналд нөлөөлсөн байдлын судалгаа
 • ААНОАТ-ын тухай хуулийн шинэчлэл ба хойшлогдсон татварын үр нөлөө
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн ур чадвар: ёс зүйн шийдвэр гаргах таван хүчин зүйлийн загвар
 • Мэргэжлийн нягтлан бодогчдын ёс зүй ба хуурамч тайлагналын хамаарлын судалгаа
 • Том болон жижиг ААН-үүдийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага
 • Ашгийн удирдлага ба аудитын чанар
 • АОУС 700, 705-ийн хэрэгжилт
 • Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний ашигт байдлыг нэмэгдүүлэх нь
 • Жижиг ААН байгууллагын шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйл

 

З. Ундармаа

 • Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлантай холбоотой зарим асуудал СТОУС 10
 • Групп компаний бүртгэлийн зарим асуудал
 • Хөрөнгө оруулалтын бүртгэлийн зарим асуудал. СТОУС 9, НББОУС 28, СТОУС 3
 • Өртгийн удирдлагатай холбоотой асуудал
 • Өртөг тооцох арга, хандлагууд, тэдгээрийн хэрэглээ
 • Нийгмийн хариуцлага, түүнтэй холбоотой асуудлууд

 

Э. Энх-Амгалан

 • Хөдөө аж ахуйн бүртгэл ба татварын асуудлууд
 • СТОУС-ыг нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал
 • Ашгийн удирдлага
 • Нийгмийн хариуцлага, түүнтэй холбоотой асуудлууд
 • Өртгийн удирдлага

 

Ц.Номин       

 • Дижитал маркетинг
 • Онлайн зар сурталчилгаа
 • Стратегийн маркетинг
 • Компанийн нийгмийн хариуцлага
 • Хэрэглэгчийн зан төлөв

 

Э.Ундрал       

 • Санхүүгийн тайлангийн чанар, түүнийг тодорхойлох нь

 

Т. Золбоо

 • Үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох арга
 • Өртгийн удирдлага
 • Санхүүгийн удирдлага
 • СТОУС-ын хэрэгжилт
 • Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан СТОУС 10

 

Г. Хандсүрэн

 • СТОУС-н хэрэгжилт
 • Өртөг тооцох арга, хандлагууд, тэдгээрийн хэрэглээ
 • Санхүүгийн тайлагналын ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх нь
 • Нэгдмэл тайлагнал 

 

Б. Ганбагана

 • Аудитын эрсдлийн үнэлгээ
 • Дотоод аудитын арга хандлага, үр ашиг
 • Орчин үеийн НББ, дижитал ЭЗ
 • Татварын хуулийн хэрэгжилт /барилгын салбар/
 • Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ /уул уурхайн салбар/

 

Г. Золбоо

 • Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтыг хэмжих зарим асуудал
 • Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем
 • Орлого хүлээн зөвшөөрөлтийн зарим асуудал
 • Өртгийн удирдлагын зарим асуудал

 

Ц. Одгарав

 • Хөрөнгийн зах зээл, түүнтэй холбоотой асуудлууд
 • Өртгийн удирдлага
 • Санхүүгийн удирдлага
 • Нийгмийн хариуцлага, түүнтэй холбоотой асуудлууд

 

Г. Энх-Отгон

 • Компанийн санхүүгийн гүйцэтгэл түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс
 • Хүрээлэн буй орчны гүйцэтгэл
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт ба санхүүгийн гүйцэтгэл
 • Нийгмийн хариуцлага, түүнтэй холбоотой асуудлууд
 • Нягтлан бодогчдын ур чадварыг тодорхойлох нь
 • Татварын маргаан таслал зөвлөлийн тогтоолууд ба татварын эрсдэл

 

С. Цэвээнжаргал

 • Ашгийн удирдлага
 • Ашгийн удирдлага болон зарим үзүүлэлтүүдийн харилцан хамаарал
 • СТОУС-ын нэвтрүүлэлтэд тулгамдаж буй асуудлууд
 • Залилангийн эрсдэл, Залилангийн гурвалжин
 • Санхүүгийн тайлангийн үр ашгийн шинжилгээ
 • Боловсролын үзүүлэлт болон зарим эдийн засгийн өсөлтийн хамаарал
 • Татварын зардал болон зарим эдийн засгийн өсөлттэй холбоотой судалгаа
 • Байгууллагын зардлын зохистой бүтэцтэй холбоотой судалгаа
 • Эдийн засгийн өсөлттэй холбоотой зарим үзүүүлэлтийн судалгаа

 

Ц.Намуун

 • Ашгийн удирдлага
 • Дижитал зах зээл /криптовалют/
 • Ковид-19 санхүүгийн тайлагналд /ашигт ажиллагаа/ нөлөөлсөн байдал
 • Татварын боловсрол ба татварын хэрэгжилт
 • Залилангийн эрсдэл

Суурь шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

Д.Буяндэлгэр

 • Ногоон логистик-Зам тээврийн салбарын ногоон логистикийн хөгжлийн судалгаа

Н. Далайсайхан

 • Боловсролын салбарын харьцуулсан судалгаа
 • Боловсролын салбар дахь жендерийн судалгаа
 • Эдийн засгийн судалгаанд статистик шинжилгээ ашиглах
 •  Эдийн засаг дахь статистик аргуудын харьцуулсан судалгаа
 • Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ 

 

 

П.Гантуяа

 • XX зууны Монголын улс төрийн түүх 
 • Монголын соёлын түүх 
 • XVI-XX зууны Монголын сүм хийд, дацангийн сургалтын бүтэц, зохион байгуулалт 
 • Шашны эрдэмт мэргэдийн бүтээлийн судалгаа 
 • Буддын шашны сүм хийдийн дэг жаяг, түүхэн хөгжил 

 

Д.Түвшинжаргал

 • Механикийн онолын тооцоог хэрэглээний програм ашиглан гүйцэтгэх боломж 
 • Механикийн суурь хичээлүүдийн идэвхтэй сургалтын арга зүй
 • Таримлын үр бүрэх технологи тоног төхөөрөмжийн судалгаа
 • МАА-н үйлдвэрлэлийг механикжуулах боломж
 • Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд ухаалаг технологийг хэрэгжүүлэх боломжийн судалгаа
 • Усалгааны хэмнэлттэй системийн судалгаа
 • Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр жижиг дунд болон өрхийн үйлдвэрлэлийг механикжуулах боломж

 

С. Анхбаяр

 • Дээд боловсролын  чанарын  зарим асуудал 
 • Боловсролын байгууллагын чанарын баталгаажуулалт 
 • Сургалтын чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа 
 • Боловсролын салбарын статистик шинжилгээ 
 • Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ 

                              


О. Баттуяа

 • Орон нутаг дахь боловсролын чанар, хүртээмж, тэгш байдал 
 • Монголын хамниган\эвенг\
 • ХХ зууны угсаатны үйл явц ба хүн амын тооллого
 • Монголын хамниганы түүх
 • Монголын аж ахуй, соёлын түүх 
 • ХХ зууны Монголын түүхэн дэх үндэстэн бүтээх бодлого

 


 Б. Асралт

 • Тээвэр логистикийн үйл ажилалгааг боловсронгуй болгох асуудлууд
 • Хотын нийтийн тээврийг боловсронгуй болгох
 • Үйлдвэр аж ахуйн газруудыг логистик чиг хандлагаар удирдах
 • Хот болон хот хоорондын ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллалааг боловсронгуй болгох

 

Ц.Цолмон

 • Хуучин барилгыг эрчим хүчний хэмнэлт рүү шилжүүлэх бодлоготой эсэх
 • Эрчим хүчний алдагдал
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний талаарх судалгаа
 • Уур амьсгалын талаарх судалгаа
 • Усны талаарх судалгаа
 • Ээлтэй хот, иргэдийн оролцооны талаарх судалгаа
 • Эрүүл мэнд, амьдралын сайн сайхан байдлыг талаарх судалгааны үр дүнг хэвлүүлсэн байдал

Ж. Чимгээ

 • Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад гаалийн байгууллагын тулгамдсан асуудал/хар тамхи мансууруулах бодисын хууль бус худалдаатай тэмцэх/

 М. Ганхөлөг

 • Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлал, шинэчлэл
 • Буддын экологи сургаалийн орчин үеийн ач холбогдол
 • Буддын экологи сургаалийн мөн чанар
 • Дунд, дээд сургуульд суралцагчдын жендерийн харьцуулсан судалгаа
 • Боловсролын салбар дахь жендерийн харьцуулсан судалгаа

 

П. Болормаа

 • Боловсролын чанарын Үнэлгээ
 • Боловсролын салбар дахь чанарын үнэлгээ, стандарт хэрэгжилт, түүний үр нөлөө

 

Д.Булгантамир

 • Дээд боловсролын судалгаа
 • Компьютерийн хэрэглээ хичээлийн хөтөлбөрийн судалгаа, Digital literacy
 • Багш нарын мэдээллийн технологийн ур чадвар, тэдгээрийг сайжруулах арга зам
 • Мэдээлэл технологийн ур чадварын талаарх судалгаа
 • Судалгааны өгөгдөл боловсруулах, статистик шинжилгээ хийх SPSS, EViews програм

Гадаад хэлний тэнхим

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

С. Ганцэцэг 

 • Англи, монгол хэлний өвөрмөц хэлцийн зэрэгцүүлсэн судалгаа
 • Гадаад хэлний боловсрол эзэмших асуудал
 • Гадаад хэл заах орчин үеийн аргыг ашиглах, үр дүнг шинжлэх судалгаа 
 • Тэгш хамруулах боловсролын өнөөгийн байдал
 • Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн  асуудал, хөгжүүлэх боломж
 • Соёлын дархлаа, үндэсний сэтгэлгээний онцлогийг судлах
 • Мэргэжлийн нийтлэг ур чадвар, хандлагын судалгаа

С. Намуун

 • Суралцагчдын сурах идэвх сонирхлыг нэмэгдүүлэх арга зам
 • Оюутан суралцагчдын харилцаа, хандлага, төлөвшил нь тэдний сурах үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нь
 • Суралцагчдын бие даан суралцах арга барилыг сайжруулах асуудалд
 • Амжилттай суралцахуйд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа
 • Гадаад хэл сурахад өөрийгөө хэрхэн идэвхжүүлэх вэ

З. Тэлмүүн

 • Англи монгол хэлний зэрэгцүүлсэн судалгаа
 • Гадаад хэл сурахуй
 • Монгол орны аялал жуулчлал
 • Гадаад хэлний үгсийн санг хэрэглээгээр дамжуулан баяжуулах тухай
 • Сурах сэдлийг ухамсарлах нь
 • Шинээр бий болж буй гадаад нэр, томьёог оновчтой орчуулах тухай
 • Англи хэлийг өдөр тутмын хэрэглээнд нэвтрүүлж сурах нь
 • Цахим орчныг ашиглан гадаад хэл сурах
 • Оюутнуудад шалгалтын үндсэн зорилгыг ухамсарлуулах, зохисгүй үйлдэл гаргахыг зогсоох
 • Оюутнуудын судлаач хандлагыг нэмэгдүүлэх
 • Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ

 

Н.Ариунаа    

 • Заах арга зүйд сургалтын цахим технологи ашиглах, гадаад хэл заах арга зүйн асуудал, шинэлэг аргууд, хэл шинжлэлийн зарим асуудал
 • Боловсролын шинэчлэлт өөрчлөлт, суралцагчийн арга барил
 • Дээд боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаанд эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн үзүүлэх нөлөө
 • Тусгай хэрэгцээт суралцагчийн судалгаа, их дээд сургуулийн багшийн хөгжил, боломж
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажиллах, сурч, боловсрох эрхийн хамгаалагдсан байдал

Т. Сумъяа

 • Нэр томъёо судлал, метафор судлал, зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл, хэл соёл харилцаа
 • Гадаад хэл заах аргазүй

Н. Ариунаа 

 • Газар усны нэр судлал
 • Хэл шинжлэл
 • Орчин үеийн заах арга зүйн идэвхтэй аргууд
 • Хялбаршуулсан уншлагын арга
 • Цахим сургалтын идэвхтэй аргууд
 • Оюутан суралцагдын унших чадварыг хөгжүүлэх нь
 • Нийгэм, соёл, эрүүл мэндийн зарим асуудал
 • Санхүүгийн тайланг бэлтгэх, санхүүгийн программ

Б. Энхзул

 • Хэл шинжлэлийн асуудалд
 • Хэл сурах арга барил ба суралцах хэв шинж
 • Тусгай хэрэгцээт ба тэгш хамруулах боловсрол
 • Менежмент ба насны ялгаа бүхий хүмүүсийн бүтээмж
 • Манлайлалд менежментийн гүйцэтгэх үүрэг

 

Ш.Нандинцэцэг

 • Сургалтын идэвхитэй аргууд, цахим технологийг сургалтанд ашиглах нь 
 • Суралцах арга барил, суралцах хэв шинж
 • МАХ-ний хөтөлбөр, сургалт, үгсийн сангийн мэдлэг олгох тухайд
 • Элсэгчдийн англи хэлний түвшин, сургалтын өмнөх болон дараах мэдлэгийг үнэлэх үнэлгээ
 • Оюутны унших чадварыг болон бие даан хэлний чадвараа хөгжүүлэх тухайд,  Англи хэлээр ном унших дадал  

 

Т.Товуусүрэн

 • Хэлэхүйн 4 чадварыг хөгжүүлэх арга зүйн судалгаа
 • Google Translate, AI зэрэг технологийг гадаад хэлний сургалтанд ашиглах

 

Ж. Төгсөө

 • Хэл сурахуй, Гадаад хэл сурахуй, Сэтгэц хэл шинжлэл
 • Хиймэл оюун ухаан, Орчуулгын арга барил
 • Сургалтын хөтөлбөр, Технологи ба багшлахуй, Суралцахуй ба технологи
 • Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, Сургалтын менежмент 
 • Боловсролын инноваци, Боловсролын импорт, Боловсролын экспорт, Гадаад хэлний боловсролын эдийн засгийн үнэлэмж, Тогтвортой хөгжлийн асуудал, Өрхийн төсөв, Гэр бүл судлал
 • Маркетинг, Бизнесийн харилцаа, Бизнесийн ёс зүй, Бизнесийн орчин, Эрүүл аж төрөхүй ба эдийн засаг

Э. Оюун-Эрдэнэ

 • Боловсролын инноваци, технологи, Дээд боловсролын багшийн хөгжил, Суралцагчийн нас сэтгэхүйн онцлог, Боловсролын чанарын асуудал
 • Монгол-Англи хэлний энгийн ба нийлмэл өгүүлбэрийн  бүтэц, хэрэглээ, 
 • Гадаад хэлний сургалтын орчин үеийн идэвхтэй аргууд, тэдгээрийн хэрэглээ, туршилт үр дүн, мэргэжлийн англи хэлний ур чадвар, академик англи хэл
 • Орчин үеийн боловсролын чиг хандлага ба үнэлэмж, Тогтвортой хөгжил ба дээд боловсролын шинэчлэл
 • Гадаад хэлний боловсрол, Соёлын ондоошил ба үнэт зүйлс, 

Т. Оюун-Эрдэнэ

 • Суралцагчийн үгийн санг хөгжүүлэх асуудал
 • Суралцагчийн монгол-англи хэлний орчуулгын чадварыг хөгжүүлэх нь
 • Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал
 • Суралцагчийн 4 чадварыг хөгжүүлэх арга замууд
 • Хиймэл оюун ухааныг гадаад хэл сурахад ашиглах нь
 • Боловсролын технологийг сургалтанд ашиглах нь

С. Сайнзаяа

 • Англи, монгол хэлний хэл зүй, үгийн сангийн харьцуулсан судалгаа
 • Англи хэлний сургалтанд орчин үеийн шинэлэг арга ашиглах
 • Суралцагчдын хэлний чадварыг сайжруулах боломжийн судалгаа
 • Сургалтын технологийг сургалтанд ашиглах боломж                          Нээлттэй онлайн эх үүсвэрийг сургалтанд ашиглах боломж

 

Б.Энхмандах 

 • Хэл сурах үйл ажиллагаанд Google Translate болон Paraphrase платформууд нөхөр үү, дайсан уу?
 • IELTS шалгалтын оноонд үг сонголт хэрхэн нөлөө үзүүлдэг болох
 • Санхүү эдийн засгийн эхэд хийж буй Google Translate-ийн орчуулгын оновчтой байдлын тухайд
 • Орчин цагт ОУ-ын санхүүгийн салбарт гарч буй асуудал, сорилтууд
 • Мэдлэгийн менежмент
 • Аз жаргалын тухай ойлголт үндэстэн бүрийн сэтгэлгээн хэрхэн өөрөөр тусдаг болох

Мэдээллийн технологийн сургууль

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

Ө.Ганзориг

 • Гар утасны программчлал
 • Цахим сургалт түүний хэрэглээ

 

Я.Сүхбаатар  

 • Системийн программчлал
 • Фронтэнд программчлал

 

Б.Цэнд-Аюуш

 • Өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх статистик аргууд 
 • Суралцагчдын сурах арга барил болон идэвхитэй сургалтын аргууд
 • Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгаа
 • Боловсролын талаарх судалгаа
 • Хүнсний аюулгүй байдлын талаарх судалгаа

 

 

 

Д.Сарантуяа  

 • Боловсролын агуулга, арга зүйн асуудлуудын судалгаа  
 • Түгээмэл хэл зүй ба гадаад хэл эзэмших үйл
 • Хэрэглээний хэл шинжлэл дэх хэл сурах, сургах тухай асуудлууд
 • Хэлэхүйн чадвар хөгжүүлэн дээшлүүлэх заах арга зүйн судалгаа
 • Гадаад хэлний албан сургалтын хөтөлбөрийн агуулга  ба стандарт

 

П.Зоригтбаатар

 • Граф өгөгдлийн сан
 • Машин сургалт
 • Гар утасны программчлал - Flutter
 • Back-end программчлал - Node js, Express js
 • Back-end as a service-н талаарх судалгаа

 

Н.Ринчмаа    

 • Өгөгдлийн санг оновчтой зохион байгуулах
 • Front End программчлал
 • Юмсын интернэт
 • ITPEC шалгалтын зарим асуудлууд
 • ЕБС-ийн мэдээлэл технологийн хичээлийн хөтөлбөрийн судалгаа

 

 

Х.Сувд-Эрдэнэ         

 • Хөгжүүлэгчдийн түгээмэл хэрэглэж буй framework
 • UI, UX Design
 • AWService
 • Vue js framework
 • Mobile App хөгжүүлэлтийн технологиуд түүний ялгаа, асуудлууд