Санхүү, аж ахуйн алба

Санхүү, аж ахуйн алба

Санхүү аж, ахуйн алба нь Санхүү эрхэлсэн дэд захирлын удирдлага дор ажиллах ба бүтэц, зохион байгуулалтаа шинэчлэн дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Үйл ажиллагааны чиглээл

  • Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын материаллаг нөөцийн хэмнэлт, санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагааны бодлого, чиглэлийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
  • Сургуулийн төсөв,  хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт, цалин хөлсийг шинэчлэн тогтоох асуудлаар санал боловсруулж, хэрэгжүүлэх
  • Багш, ажилтан, суралцагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх бодлого, хөтөлбөр боловсруулах. хэрэгжилтийг хангах;
  • Сургуулийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт, орлогын шинэ эх үүсвэрийг бий болгох.
  • Санхүү, хөгжлийн чиглэлээр дотоод, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;
  • Сургалт, судалгааны тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн нэгдсэн хангамж, үйлчилгээний ажлыг зохион байгуулах.
  • Ажлын байрны хөдөлмөр эрүүл ахуйн хэвийн нөхцөлийг хангах