Цахим сургалт

Цахимт сургалтын системд нэвтрэх

Цахим сургалтыг зохион байгуулах үйл ажиллагааны үндсэн зорилго нь тус сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан хичээлийг суралцагчдад цаг хугацаа, орон зайгаас үл хамааруулан боловсролын үйлчилгээг хүргэхэд оршино. Цахим сургалтын үйл ажиллагааг хичээлийн агуулгыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх болон сургалтын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр явуулах гэсэн 2 агуулгын хүрээнд явагдана.

Мандах Их Сургууль цахим сургалтын үйл ажиллагааг сургалтын процесст өргөн ашиглаж байгаа бөгөөд магистр, доктор болон эчнээ хөтөлбөрийн сургалтаа цахим сургалт, танхим хослосон байдлаар зохион байгуулан явуулж байна. Цахим сургалтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, оролцогч талуудаас ирж байгаа сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх үүднээс тус сургуулийн шинээр ашиглалтанд орсон хичээлийн C байранд орчин үеийн дэвшилтэд техник, технологоор тоноглогдсон цахим сургалтын иж бүрэн танхимыг байгуулан ашиглаж байна. Ингэснээр Иж бүрэн видео хичээл бэлтгэх, сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан агуулыг цахим хэлбэрт оруулах өргөн боломжийг олгож байгаа бөгөөд тэнхимүүд тусгай хуваарын дагуу уг танхимыг ашиглан цахим хичээлээ бэлтгэж байна.

 


Онцгой байдлын үед Мандах Их Сургууль цахим сургалтын системээ ашиглан сургалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй зохион байгуулж байна.

Дэлхий нийтэд тархаад буй COVID-19 цар тахлын үеийн онцгой байдлын хорио цээрийн дэглэмийг Улсын Онцгой Комиссын 2020 оны 03 сарын 20-ны өдрийн 13-р хуралдаанаас 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэл сунгасантай холбогдуулан Мандах Их Сургуулиас цахим сургалтын систем/online.mandakh.org/-ийг ашиглан сургалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж байна.

Мандах Их Сургууль уг системийг 2016 оноос эхлэн магиср, доктор, эчнээ сургалтын хөтөлбөртөө ашиглаж танхимын болон зайн сургалтыг хослуулан явуулж ирсэн. Энэ онцгой нөхцөл байдлын үед уг системийг улам өргөжүүлэн хөгжүүлж бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн  сургалтыг цахимаар явуулж байна.

Сургуулийн захиргаанаас онцгой байдлын үед суралцагсдад үзүүлэх сургалт, судалгааны ажлын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, сургалтын үйл ажиллагаанд баримтлах удирдамж боловсруулан түүний  дагуу багш нар танхимийн сургалтаар өгдөг бүх сургалтын үйл ажиллагаа /лекц, семинар, бие даалт, судалгааны ажил гэх мэт/-г цахимд шилжүүлж, бүх хичээлээр видео лекц, семинар, бататгах хичээл бэлтгэн хичээлийн хуваарийн дагуу зөвөлгөө өгч ажиллаж байна.

Төгсөх дамжааны оюутнуудын хувьд төгсөлтийн шалгалтанд бэлтгэх хичээлийг цахим сургалтын системд оруулан зөвөлгөө өгөх, хамгаалуулах зөвлөлөөс оюутнуудын дипломын ажлын явцын үзлэг, урьдчилсан хамгаалалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, удирдагч багш нар оюутнуудтай байнга харилцан судалгааны ажилд чиглэл зөвлөмж өгч дэмжин ажиллаж байна.

Цахим сургалтын системийн хандалт, судалгаагаар нэвтэрсэн оюутны тоо өндөр байгаа нь  онцгой байдлын үед тус сургуулийн оюутнууд ёс зүйтэй, хариуцлагатай хандаж сурах эрмэлзэл дүүрэн буйд сургуулийн захиргаа, эрдэмтэн багш, ажилтнууд талархалтай байна.

COVID-19 цар тахлын хорио цээрийн үеийг бид бүхний хамтын үйл ажиллагаа, харилцан ойлголцол, хариуцлага, идэвхи чармайлтаар даван гарна гэдэгт итгэлтэй байна.