Оюутны хөгжлийн зээл

Монгол улсын засгийн газрын 2018 оны 46 - р тогтоол

 

Монгол улсын магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад анх удаа бакалавр, магистр, докторын шатлалд суралцаж байгаа Монгол улсын иргэнд Оюутны хөгжлийн зээлийг олгоно.

Оюутны хөгжлийн зээлийн зорилго нь оюутан, суралцагчид сургалтын төлбөрийн дарамтгүй суралцах боломжийг бүрдүүлэх, сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааны чанар, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд оршино.

Зээлийн ерөнхий шаардлага

Оюутны хөгжлийн зээлийг хөгжлийн тэргүүлэгч мэргэжлийн чиглэлээр бакалаврын хөтөлбөрт шинээр элсэгчийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж 600 болон түүнээс дээш оноотой, бакалаврын хөтөлбөрт анх удаа суралцаж байгаа оюутны голч дүн 2.8 болон түүнээс дээш, магистрант, докторантын голч дүн 3.2 болон түүнээс дээш голч дүнтэй байна.  Дээд боловсролын сургалтын байгууллага нь шаардлага хангасан суралцагчийн холбогдох баримт бичгийг хянаж, зээл авах хүсэлтээ хичээлийн улирал бүр сангийн ажлын албанд хүргүүлнэ, сан нь суралцагчид хичээлийн жилийн тухайн улиралд сонгосон багц цагийн төлбөртэй тэнцэх хэмжээний зээлийг суралцаж байгаа сургуулиар дамжуулан олгоно .Сангаас санхүүгийн дэмжлэг авсан суралцагч гэрээнд заасан хугацаанд багтаан эргэн төлсөн нөхцөлд зээлд дахин хамрагдаж болно.

Бүрдүүлэх бичиг баримт

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Зээл хүссэн, эргэн төлөхөө илэрхийлсэн өргөдөл
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтийн онооны хуудасны хуулбар
 • Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт
 • Төлбөрийн нэхэмжлэхийн эх хувь
 • Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийн баталгаажуулсан жагсаалт
 • Дээд боловсролын мэдээллийн системийн бүртгэлтэй байх
 • Суралцагчийн ирээдүйн зорилго, нийгэмд үзүүлэх хувь нэмрээ тодорхойлж бичсэн эссэ.

Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж

Монгол улсын засгийн газрын 2014 оны 71 - р тогтоол

Монгол улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын бакалаврын боловсрол эзэмших өдрийн ангид суралцагч болон хоёр улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Монгол улсын дээд боловсролын сургалтийн байгууллагад суралцаж байгаа гадаадын иргэнд тус тус сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж, амжиргааны зардал зэрэг санхүүгийн дэмжлэгийг олгоно.

Буцалтгүй тусламж

 • Бүтэн өнчин суралцагч
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч
 • Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч
 • Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч
 • Багш бэлтгэдэг төрийн өмчийн их, дээд сургуульд багш мэргэжлээр элсэгч нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 650 - 750 оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 70 хувь, 750 - аас дээш оноо авсан бол сургалтийн төлбөрийн 100%
 • Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийн
 • Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад сувилагч мэргэжлээр дээд боловсролын дипломын болон бакалаврын хөтөлбөрт элсэгч нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтын 501 - ээс дээш оноо авсан бол хичээлийн жилийн эхний улирлын сургалтын төлбөрийг 100%
 • Цаатан өрхийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч

Амжиргааны зардал

 • Хоёр улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Монгол улсын их, дээд сургуульд суралцаж байгаа гадаадын иргэнд
 • Багш бэлтгэдэг төрийн өмчийн их, дээд сургуульд амжилттай суралцаж байгаа хөдөө, орон нутагт багшлах дадлага гүйцэтгэх суралцагчид тухайн сургуулийн нэг хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн 30% тай тэнцэх хэмжээний амжиргааны зардал

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Монгол улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагч дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн суралцаж буй сургуулийн сургалтын албанд өгнө.

 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж (шинэ элсэгч)
 • Бүрэн дунд болосвролын гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/ -ын засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 • Бүтэн өнчин суралцагчийн хувь эцэг, эхийн нас барсныг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
 • Суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй эсхүл эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн суралцагчийн хувьд тогтоосон комиссын шийдвэр
 • 3 ба түүнээс дээш хүүхэд нь зэрэг суралцаж байгааг нотлох сургуулийн толорхойлолт
 • Сувилагчаар суралцаж байгаа нотлох сургуулийн тодорхойлолт
 • Цаа маллан амьдарч байгааг нотлох баг, сум засаг даргын доторхойлолт