Хөтөлбөрийн зорилго

Үндэсний болон олон улсын дээд боловсролын стандарт, ажил олгогчдын шалгуур шаардлагыг хангасан, нягтлан бодох бүртгэлээр мэргэшсэн, хөрвөх чадвартай, өндөр ёс зүйтэй нягтлан бодох бүртгэлийн бакалаврын зэрэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ОЛГОХ МЭДЛЭГ

 • Нягтлан бодох бүртгэл, түүний бодлого зохицуулалт, мэдээлэл
        боловсруулах технологи ажиллагаа
 • Санхүүгийн бүртгэл, нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын болон
        үндэсний стандарт, санхүүгийн  тайлан бэлтгэх, гүйцэтгэлийг
        шинжлэх арга зүй
 • Зардлын бүртгэл, зардлыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хянаж бүртгэх,
        хуваарилах хэлбэлзэлд шинжилгээ хийх
 • Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн удирдлага,
        оновчтой шийдэл, түүний  үндэслэл, удирдлагын бүртгэлийн
        үндсэн асуудлууд
 • Санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандарт, аудитын арга зүй
 • Бизнесийн нэгдсэн тайлан болон засгийн газар, төрийн бус
        байгууллагуудын бүртгэл, тайлагналын онол
 • Татвар, даатгал, нийгмийн даатгалын төлбөр тооцоо, тайлагналын
        тогтолцоо
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтны мэргэжлийн ёс зүй

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР, ДАДАЛ

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн систем, түүний бодлого,
        технологийг тухай байгууллагын онцлогт нийцүүлэн
        боловсруулж, мөрдүүлэх
 • Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг хөтөлж, жижиг
        дунд аж ахуйн нэгж болон корпорацийн санхүүгийн тайланг
        СТОУС-д нийцүүлэн бэлтгэх
 • Байгууллагын санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны явц, үр дүнд
        шинжилгээ хийж, өнөөгийн болон хэтийн төлөв байдлыг
        тодорхойлон санал, зөвлөмж боловсруулах
 • Санхүү, банк, татварын болон бусад харилцагч байгууллага
        хүмүүстэй тооцоо нийлж, үлдэгдлийг баталгаажуулах
 • Үйлдвэрлэлийн зардал, өртгийн тооцоо, удирдлагын бүртгэлийн
        шаардлагатай судалгаа, дүгнэлт мэдээ, тайлан гаргах
 • Санхүү, удирдлага, татварын тайланг шалгаж хүлээн авах,
        тайлангийн үзүүлэлтүүдийн хэлбэлзлийн шалтгааныг шинжилж,
        дүгнэлт өгөх
Бакалаврт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрийн давуу тал

Энэхүү бакалаврын хөтөлбөрөөр суралцснаар Мандах Их Сургууль болон Швейцари улсын “Open University Switzerland Economics and Technology” сургуулийн хамтарсан ХОС ДИПЛОМ олгох хөтөлбөрт тавигдах шаардлагыг хангасанаар хамрагдах боломжтой юм.

Хөтөлбөрийн нэр: Нягтлан бодох бүртгэл
Индекс: 041101                                     
Элсэгчийн боловсролын түвшин: Бакалавр                                    
Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах жил: 2


 

Мэргэжлийн суурь хичээл

Заавал суралцах хичээлүүд

 • Мэргэжлийн удиртгал
 • Экономиксийн үндэс
 • Статистикийн үндэс 
 • Санхүүгийн үндэс 
 • Бизнесийн эрх зүй 
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс
 • Бизнесийн бодлого, төлөвлөлт

Сонгон суралцах багц 1 

 • Менежментийн үндэс
 • Маркетингийн үндэс
 • Олон улсын эдийн засаг
 • Төслийн менежмент

 

Сонгон суралцах багц 2*

Тайлбар: * Өмнөх бакалаврын дипломоос дүйцүүлэх хичээлүүд

Мэргэжлийн хичээл

Заавал суралцах хичээлүүд

 • Мэргэжлийн англи хэл
 • Санхүүгийн удирдлага
 • Санхүүгийн бүртгэл I
 • Санхүүгийн бүртгэл II
 • Санхүүгийн дунд шатны НББ I
 • Санхүүгийн дунд шатны НББ II
 • Санхүүгийн дээд шатны НББ
 • Өртгийн бүртгэл I
 • Өртгийн бүртгэл II
 • НББ-ийн мэдээллийн систем
 • Аудит
 • СТОУС
 • Өртгийн удирдлага
 • Татварын бүртгэл
 • Санхүүгийн шинжилгээ

Сонгон суралцах хичээлүүд

 • Дижитал санхүү 
 • Дотоод аудит
 • Үйлдвэрлэлийн менежмент
 • Компанийн засаглал
 • Салбарын бүртгэл
 • Банкны НББ
 • Хөрөнгийн үнэлгээний арга зүй 
 • Судалгааны арга зүй 

 

Ажлын байр

 • Ерөнхий нягтлан бодогч (санхүүч)
 • Ахлах нягтлан бодогч
 • Тооцооны нягтлан бодогч
 • Санхүүгийн хэлтэс (алба)-ийн дарга
 • Татварын байцаагч
 • Аудиторын туслах
 • Банкны ажилтан
 • Статистикч
 • Бүртгэл санхүүгийн бусад албан тушаал