Мандах Их Сургууль Цахим сургалтын үйл ажиллагаандаа өөрийн үнэлгээ хийлээ

A- A A+
Мандах Их Сургууль Цахим сургалтын үйл ажиллагаандаа өөрийн үнэлгээ хийлээ

Монгол улсын засгийн газар, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын тушаал болон холбогдох дүрэм журмын хүрээнд цахим сургалтын чанарт өөрийн үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийх зорилгоор Мандах ИС-ийн захирлын 2021 оны 3 сарын 18-ны А/07 тоот тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан ажилласан.

Цахим сургалтын үйл ажиллагааны талаар өөрийн үнэлгээгээр Мандах их сургуулийн цахим сургалтанд шилжснээс хойш төрийн байгууллагын гаргасан тушаал шийдвэрийг цаг алдалгүй биелүүлж ажиллаж, холбогдох статистик тоо мэдээг гаргаж ажилласан байна. Сургуулиас гаргасан тушаал шийдвэрийг багш, ажилтан оюутнуудад шуурхай танилцуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж ирсэн байна. Цахим сургалтын чанарыг дээшлүүлэх, багш оюутнуудад хүртээмжтэй байхад анхаарч үр дүнтэй ажлуудыг зохион байгуулж, хорио цээрийн үеийн халдвар хамгаалалт ариутгалыг хугацаанд гүйцэтгэж ирсэн байна.  Үүнд:                                                                                                                                    

  • Байгууллагын цахим дэд бүтэц, орчин нөхцөлийг сайжруулж, шаардлагатай нөөцийг бий болгож ажиллаж байна.
  • Алба нэгж, тэнхим бүр цахим сургалтын үйл ажиллагаанд гарах хүндрэлийг даван, сургалтыг чанартай явуулахад чармайлт гарган ажиллаж ирсэн байна.
  • Сургуулийн болон оюутны байрны халдвар хамгааалал, ариутгалыг хийж, оюутны байрны оюутнуудын суралцах орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, өөрсдийн хүч бололцоогоо дайчлан туслан дэмжиж ажилласан байна.
  • 2019-2020 хичээлийн жилд багш нарын цахим хичээлийн материал бэлтгэж ачаалалтай ажилласныг харгалзан багш нарын B цагийн нормыг 50 хувь хөнгөлөлт үзүүлж, цахим сургалтын чанарыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн байна.
  • Цахим сургалтын чанарын талаар багш, оюутнуудын сэтгэл ханамжийн судалгааг 5 удаа авч, гаргасан санал зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа тусган сайжруулж ирсэн байна.
  • Багш оюутнууд цахим сургалтын үйл ажиллагаанд баримтлах удирдамж зааврыг хэрэгжүүлэх анхаарч ажилласан.
  • Оюутнуудын цахим сургалтанд хамрагдах ирц 91,5 хувьтай байна. Ирцийн мэдээг нэгдсэн дашбоордоор авч 7 хоног бүр гарган ажиллаж байна.
  • Оюутанд сургалтын төлбөрөө уян хатан нөхцлөөр төлөх боломж олгосон бөгөөд дахин нөхөн шалгалт өгөх зэрэг бусад үйлчилгээ үзүүлэхэд төлбөр төлөх шаардлага тавихгүй байна.
  • Зарим багш нар цахим сургалтын системд удирдамжийн дагуу хичээлийн материалыг хугацаандаа оруулж байхыг анхаарах хэрэгтэй.
  • 2020-2021 оны хичээлийн жилд электрон номны тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.