Мандах ис-ийн “оюутнуудын суралцахуйн үр дүн, Сэтгэл ханамжийн судалгаа” (хөндлөнгийн үнэлгээгээр)

A- A A+
Мандах ис-ийн “оюутнуудын суралцахуйн үр дүн,  Сэтгэл ханамжийн судалгаа” (хөндлөнгийн үнэлгээгээр)

Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл нь Вьетнам Улсын Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Төв (CEA VNU-HCM), Тайванийн Үнэлгээний Ассосиац (TWAEA), Тайланд Улсын Үндэсний Боловсролын Стандарт, Чанарын Үнэлгээний Алба (ONESQA), Япон Улсын Их, Дээд Сургуулийн Үнэлгээний Ассосиац (JUAA)-тай хамтран хэрэгжүүлсэн “Их, дээд сургуулийн оюутнуудын суралцахуйн үр дүн, сэтгэл ханамжийн судалгаа”-ны төслийг 2022-2023 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлж МУ-ын хэмжээнд 61 ИДС-ийн хамруулсан бөгөөд 28 ИДС түүврийн нөхцөлийг хангаж үнэлгээ гарсан байна. Энэхүү судалгааны хүрээнд дараах 17 үзүүлэлтээр ИДС-ийн оюутнуудаас асуулга авч үнэлсэн байна. Үүнд:

 1. Номын сангийн үйлчилгээ
 2. Сургалтын тоног төхөөрөмж
 3. Сургуулийн мэдээллийн систем
 4. Сургуулийн олон улсжилт
 5. Сургуулийн орчин, тогтворой байдал
 6. Сургах үйл ажиллагаа
 7. Сургалтын хөтөлбөрийн хүртээмж
 8. Зайн сургалт
 9. Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго
 10. Суралцахуйн үр дүн
 11. Хөтөлбөрийн ерөнхий эрдмийн хичээлийн үр дүн
 12. Гадаад хэлний чадвар
 13. Сургуулийн зөвлөх үйлчилгээ
 14. Академик зөвлөх үйлчилгээ
 15. Ажил мэргэжилд чиглүүлэх зөвлөх үйлчилгээ
 16. Суралцагчийн өөртөө өгсөн үнэлгээ
 17. Сургуульд өгөх суралцагчийн үнэлгээ  гэсэн 17 үзүүлэлтээр үнэлсэн байна.

Үнэлгээг 1-5 оноогоор үнэлсэн ба ИДС-ийн дундаж үнэлгээ 3.31,  Мандах их сургуулийн дундаж үнэлгээ 3.95 гарсан. Мандах ИС нь 16 үзүүлэлтээр ИДС-иудын дундажаас дээгүүр үнэлэгдсэн нь манай хамт олны чанарыг эрхэмлэж ирсэний үр дүн гэж үзэж болно. Нийт хамт олондоо талархал илэрхийлж, энэхүү амжилтаа улам бататгана гэдэгт итгэлтэй байна. Цаашид Гадаад хэлний чадавхи болон оюутан өөрийн нөхцөл байдал буюу өөртөө өгөх үнэлгээнд анхаарах шаардлагатай нь харагдлаа.  Мандах ИС-ийн хамт олондоо улам өндөр амжилт хүсье.

Сургуулийн захиргаа.