Сургуулийн товч танилцуулга

 

 

Тус сургуулийн Удирдах зөвлөлийн тогтоолоор Мандах Их Сургуулийн бүрэлдэхүүний “Ахисан түвшний сургууль” байгуулагдан тус сургуулийн захирлаар Доктор, дэд профессор С.Цолмон ажиллаж байна.

Энэхүү сургууль нь магистр, докторын сургалт, судалгааны хөтөлбөрийг сайжруулах, үндэсний болон олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрүүлэх, хөндлөнгийн үнэлгээ, магадлан итгэмжлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, ахисан түвшинд мэргэжил дээшлүүлэх, төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, магистрант, докторантын сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын чанар, үр дүнг сайжруулах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.