Ахисан түвшний сургуульд суралцагчдад олгох тэтгэлэг