Сургалтын хөтөлбөрийн товч мэдээлэл

Ахисан түвшний сургууль доорхи хөтөлбөрүүдээр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:

Магистрийн хөтөлбөр

  • Нягтлан бодох бүртгэл
  • Санхүү
  • Банк
  • Даатгал
  • Бизнесийн удирдлага

Докторийн хөтөлбөр

  • Бизнесийн удирдлага

Хамтын ажиллагаатай Швейцарь болон Япон улсын их сургуулиудтай хамтарсан болон хос  диплом олгох хөтөлбөрийг ахисан түвшинд хэрэгжүүлж байна.

Сургалтын хөтөлбөрийн товч мэдээлэл