Санхүүгийн магистрын хөтөлбөр

Индекс: Е041201
Суралцах хугацаа: 1.5-2 жил
Нийт кредит: 30-31

Хөтөлбөрийн агуулга: Боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого болон боловсролын үндсэн зарчим, олон улсын нийтлэг жишиг хандлагатай нийцүүлэн шинжлэх ухаан, нийгэм, хүмүүнлэгийн тодорхой чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хүрээнд мэргэжлийн өндөр түвшинд ажиллах, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, бие хүн өөрийгөө нээн хөгжүүлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлж, иргэний өндөр боловсрол, соёл, бүтээлч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, эрдмийн эрх чөлөөг хангахад оршино.

Хөтөлбөрийн агуулга: Дээрхи зорилгод чиглэсэн

 • Мэргэжлийн суурь хичээлүүд
 • Мэргэшүүлэх хичээлүүдээс
 • Сонгон судлах хичээлүүдээс бүрдэнэ.

МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Мэргэжлийн суурь хичээлүүд
 • Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
 • Тоон болон чанарын судалгааны арга зүй
 • Ахисан түвшний экономикс
 • Стратегийн менежмент II
 • Англи хэл  (Багц цагт тооцогдохгүй)

МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Удирдлагад зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
 • Ахисан түвшний санхүүгийн менежмент
 • Санхүүнийн эрсдэлийн удирдлага II
 • Санхүүгийн технологи
 • Дижитал санхүү
 • Магистрын мэргэжлийн дадлага
 • Мэргэжлийн судалгаа, онолын семинар
 • Магистрын дипломын ажил

СОНГОН СУДЛАХ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Олон улсын эдийн засаг, санхүү II
 • Санхүүгийн эконометрикс II
 • Санхүүгийн гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ
 • Төрийн санхүүгийн удирдлага
 • Мэргэжлийн ёс зүй
 • Санхүүгийн эрсдэлийн удирдлага II
 • Санхүүгийн хяналт, шалгалт II
 • Хөрөнгө оруулалтын менежмент II
Магистрт бүртгүүлэх