Даатгалын магистрын хөтөлбөр

Индекс: Е041202
Суралцах хугацаа: 1.5-2
Нийт кредит: 30-31

Хөтөлбөрийн агуулга: Боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого болон боловсролын үндсэн зарчим, олон улсын нийтлэг жишиг хандлагатай нийцүүлэн шинжлэх ухаан, нийгэм, хүмүүнлэгийн тодорхой чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хүрээнд мэргэжлийн өндөр түвшинд ажиллах, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, бие хүн өөрийгөө нээн хөгжүүлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлж, иргэний өндөр боловсрол, соёл, бүтээлч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, эрдмийн эрх чөлөөг хангахад оршино.

Хөтөлбөрийн агуулга: Дээрхи зорилгод чиглэсэн

 • Мэргэжлийн суурь хичээлүүд
 • Мэргэшүүлэх хичээлүүд
 • Сонгон суралцах хичээлүүдээс бүрдэнэ.

МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
 • Тоон болон чанарын судалгааны арга зүй
 • Ахисан түвшний экономикс
 • Стратегийн менежмент II
 • Англи хэл  (Багц цагт тооцогдохгүй)

МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Удирдлагад зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
 • Ахисан түвшний санхүүгийн менежмент
 • Даатгалын менежмент
 • Даатгалын актуар
 • Арилжааны даатгал
 • Мэргэжлийн судалгаа, онолын семинар
 • Магистрын мэргэжлийн дадлага
 • Магистрын дипломын ажил

СОНГОН СУДЛАХ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Олон улсын эдийн засаг, санхүү II
 • Хөрөнгийн үнэлгээ II
 • Санхүүгийн гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ
 • Даатгалын нягтлан бодох бүртгэл
 • Санхүүгийн эрсдэлийн удирдлага II
 • Дижитал санхүү
 • Нийгмийн даатгал

 

Магистрт бүртгүүлэх