Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1 Магистрын дипломын ажил нь бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэг олгох сургалтын төлөвлөгөөний бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд магистрантуудад онолын мэдлэгээ бататган өөрийн суралцаж буй салбарын өмнө тавигдаж буй тулгамдсан асуудлыг онолын болон практик талаас нь бие даан шийдвэрлэх туршилт, судалгааны аргыг зөв оновчтой хэрэглэх, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлон цаашид авах арга хэмжээний төсөл боловсруулах ур чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдэнэ. 

1.2 Магистрант дипломын ажлаа дараах үе шатаар хэлэлцүүлнэ. Үүнд:

I. Сэдвийн хэлэлцүүлэг
II. Урьдчилан хамгаалалт 
III.Жинхэнэ хамгаалалт

Хоёр. Дипломын ажилд тавих үндсэн шаардлага

2.1 Магистрын дипломын ажлын сэдвийг захиалагч байгууллага болон холбогдох тэнхим, багш нартай зөвшилцсөний үндсэн дээр магистрант өөрөө сонгон авсан байвал зохино.

2.2 Дипломын ажил нь сэдвийнхээ агуулгыг бүрэн хангаж, бизнесийн удирдлагын шинжлэх ухааны онол, судалгаа шинжилгээний ажлын арга зүйн өндөр түвшинд боловсруулагдсан байх шаардлагатай.

2.3 Магистрын дипломын ажил нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

      а/ Нүүр хуудас ( хавсралт 1)
      б/ Оршил
      в/ Онолын хэсэг 
      г/ Судалгааны хэсэг 
      д/ Дүгнэлт 
      е/ Ашигласан материалын жагсаалт 
      ж/ Хавсралт

б/ Оршил 

Дипломын ажлын үндэслэл, зорилго, зорилт – тухайн сэдвийг сонгосон үндэслэл, агуулгыг товч илэрхийлж, судалгааны ажлын зорилго, зорилт, хүлээгдэж буй үр дүнг тодорхойлно.
 Сэдвийн судлагдсан байдал - Дэвшүүлж буй асуудал нь онолын болон эмпирик түвшинд хэрхэн судлагдаж шийдвэрлэвэл зохих асуудлаар эрдэмтэд, судлаачид, үйлдвэрлэгчийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын өнөөгийн түвшин, тэдгээрийн ололт, амжилт, тулгамдаж байгаа асуудлыг үндэслэлтэйгээр тайлбарлана. Сэдвийн хүрээнд таны судалгааны ажлын хүрээ, ялгагдах онцлог, гүнзгийрүүлэн судалж шийдвэрлэх асуудлыг тодруулан гаргана. Өөрийн уншиж, судалсан материалуудаас зохих журмын дагуу иш татаж болно. Гэхдээ бусдын ажлаас шууд авч ашиглахыг хориглоно. 

    • Ач холбогдол - Судалгааны ажлын үр дүнг практик үйл ажиллагаанд хэрэглэх боломж нөхцөл, ач холбогдлыг дүгнэн бичнэ.

    • Судалгааны обьект - Судалгааны ажлын хамрах хүрээ, тодорхой салбар / байгууллага/-ыг сонгосон байна. Ашиглах материалууд болон тоон өгөгдлүүд нь судалгааны ажлын үндсэн болон шалгуур үзүүлэлт болж чадах ач холбогдол бүхий сүүлийн үеийн /5 жилээс багагүй/ системтэй мэдээллүүд байх шаардлагатай. 

    • Судалгааны арга зүй - Судалгааны ажилд хэрэглэсэн онолын болон туршилт, судалгааны арга зүйгээ тодорхойлон тоон өгөгдөл нь судалгааны материалуудад нийцтэй эсэх талаар тайлбарлана.

 в/ Нэгдүгээр бүлэг буюу онолын хэсэг 

Онолын хэсгийг оновчтой нэрлэнэ. Судалгааны ажлын суурь ухагдахуун, онолын үндэслэл, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлж, судлагдсан байдлыг тоо, баримтаар илэрхийлэн энэ талаар судалгаа хийсэн эрдэмтдийн судалгааны материалыг товч дүгнэн оруулж, ололт, дутагдалтай талуудыг үндэслэлтэйгээр тайлбарлаж харьцуулан бичнэ. 

г/ Хоёрдугаар бүлэг буюу судалгааны хэсэг

Шийдвэрлэх асуудлын хүрээнд шаардлагатай мэдээллийг бүрэн цуглуулж, судалгаа шинжилгээг гүйцэтгэнэ. Судалгааг онолын үндэслэлтэйгээр холбоо хамаарлыг тайлбарлан гаргасан үр дүнд үндэслэн цаашид хэрхэн сайжруулах боломжийг дэлгэрэнгүй тодорхойлно. Энэ бүлгийн агуулга нь сонгосон сэдэвтэй уялдан өөрийн онцлогтойгоор бичигдэнэ. Тухайлбал, сонгож судалсан обьект дээрх өнөөгийн нөхцөл байдал (хүрсэн түвшин, ололт, дутагдал)-ыг тодорхойлохын зэрэгцээ судалгаанд үндэслэн цаашид боловсронгуй болгох асуудлыг системтэйгээр харуулсан байвал зохино. 

д/ Дүгнэлт 

Судалгааны үр дүнд тулгуурлан тавьсан зорилго, зорилтуудыг шийдвэрлэсэн байдал, үр дүнг аль болох цэгцтэй нэгтгэн дүгнэсэн байдлаар илэрхийлэх шаардлагатай. Судалгааны хүрээнд тухайн чиглэлээр оруулах хувь нэмэр, үйл ажиллагаанд хэрэглэх боломж нөхцөл, ач холбогдол болон шийдвэрлэгдээгүй асуудлын талаар тодорхойлно. Судалгааны үр дүнтэй холбоотой санал зөвлөмжийг дэвшүүлэн тавьсан байна. е/ Ашигласан материалын жагсаалт Ашигласан материалыг зохиогчдын нэрсийн дарааллаар монгол болон гадаад зохиогчидтой, сэтгүүл, эрх зүйн актууд, интернет хаяг гэсэн дарааллаар зохих журмын дагуу жагсаана. 

ж/ Хавсралт

Хавсралтад шаардлагатай гэж үзсэн нэмэлт мэдээллүүдийг цэгцэлж оруулж болно.

2.4 Судалгаанд математик статистикийн, туршилтын, төлөвлөлт, оновчлолын загварчлах аргуудыг өргөн хэрэглэж, судалгааны боловсруулалтыг компьютерээр гүйцэтгэсэн байвал зохино.

2.5 Дипломын ажлыг тус сургуулийн ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН СТАНДАРТ-д  нийцүүлэн хэвлүүлнэ.

2.6 Ашигласан ном зүй, ишлэлийг APA стандартын дагуу  гүйцэтгэнэ.   
   
   

 Гурав. Дипломын ажлын явцад тавих хяналт, үнэлгээ


3.1 Магистрант нь магистрантурт элсэхдээ судалгааны болон дипломын ажлын сэдвийг ерөнхийлөн сонгож, 2-р улирлын төгсгөлд сэдвийн нэр агуулгыг нарийвчлан тодруулж, бичих төлөвлөгөө, графикийг боловсруулан сэдвийн хэлэлцүүлэгт орох бэлтгэлийг хангасан байна. 

3.2 Сэдвийн удирдагч төлөвлөгөө, гүйцэтгэх ажлын графикийг баталсан үеэс эхлэн диплом хамгаалах өдөр хүртэлх хугацаанд энэхүү удирдамжын 1.2-т заасан үе шатаар хяналт тавина.

3.3 Магистрант нь дипломын ажлаа төлөвлөгөөний дагуу бичиж, удирдагчдаа үзүүлэн байнга зөвлөгөө авч байна. 

3.4 Дипломын ажлыг хамгаалуулах зөвлөл магистрант нэг бүрээр хэлэлцэж хамгаалуулна. Зөвлөлийн гишүүдийн магистрант бүрээр тавьсан үнэлгээ болон “Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах журам”-ын  4.4.5, 4.4.6-д заасан материал нь хамгаалалтын эцсийн үнэлгээг тооцох үндсэн материал болно.