Нягтлан бодох бүртгэлийн магистрын хөтөлбөр

Индекс: Е041101
Суралцах жил: 1,5-2
Нийт кредит: 30-31

Хөтөлбөрийн агуулга: Боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого болон боловсролын үндсэн зарчим, олон улсын нийтлэг жишиг хандлагатай нийцүүлэн шинжлэх ухаан, нийгэм, хүмүүнлэгийн тодорхой чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хүрээнд мэргэжлийн өндөр түвшинд ажиллах, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, бие хүн өөрийгөө нээн хөгжүүлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлж, иргэний өндөр боловсрол, соёл, бүтээлч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, эрдмийн эрх чөлөөг хангахад оршино.

Хөтөлбөрийн агуулга: Дээрхи зорилгод чиглэсэн

 • Мэргэжлийн суурь хичээлүүд
 • Мэргэшүүлэх хичээлүүд
 • Сонгон суралцах хичээлүүдээс бүрдэнэ.

МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
 • Тоон болон чанарын судалгааны арга зүй
 • Ахисан түвшний экономикс
 • Стратегийн менежмент II
 • Англи хэл  (Багц цагт тооцогдохгүй)

МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Удирдлагад зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
 • Ахисан түвшний санхүүгийн менежмент
 • Гүйцэтгэлийн удирдлага
 • Ахисан түвшний НББ, тайлагнал
 • СТОУС-ийн чиг хандлага
 • Магистрын мэргэжлийн дадлага
 • Мэргэжлийн судалгаа, онолын семинар
 • Магистрын дипломын ажил

СОНГОН СУДЛАХ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Олон улсын эдийн засаг, санхүү II
 • Аудит II
 • Хөрөнгийн үнэлгээ II
 • Санхүүгийн гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ
 • Ахисан түвшний татварын бүртгэл
 • Мэргэжлийн ёс зүй
 • Санхүүгийн технологи
 • Дижитал санхүү
 • Хөрөнгө оруулалтын менежмент II
Магистрт бүртгүүлэх