Мэргэжлийн хичээлүүд:

Өнөөдрийн бизнесийн орчинд, бизнесийн мэргэжлийг эзэмшиж буй хүн заавал, сурч мэдсэн байх ёстой мэдлэг, сурсан мэдлэгээ хэрхэн хэрэглэх практик дадлага болон мэргэжлийн мэдлэгийг олж авна.

Үүнд:

 • Шинжлэх ухааны философи
 • Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
 • Санхүүгийн эконометрикс
 • Чанар, тоон шинжилгээ судалгааны арга зүй
 • Санхүүгийн эрсдлийн удирдлага

МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛҮҮД:

Мэргэжлийнхээ дагуу зайлшгүй шаардлагатай онол, арга зүйн мэдлэг, практик дадал, чадварыг эзэмших  бөгөөд Менежмент, Санхүү банк, Нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлийн аль нэгийг сонгон гүнзгийрүүлэн судлана.

Үүнд:

 • Менежмент ба глобалчлал
 • Корпорацийн стратегийн менежмент
 • Бүс нутаг, логистикийн менежмент
 • Хүний нөөц, хөдөлмөрийн эдийн засаг
 • Санхүүгийн зан төлөв
 • Санхүүгийн загварчлал
 • Хөрөнгө оруулалтын шинжлэх ухаан
 • Санхүүгийн зах зээл ба дериватив
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн онол, хөгжил
 • Өртгийн удирдлагын стратеги
 • Ахисан түвшний удирдлагын бүртгэл
 • Бизнесийн болон хөрөнгийн үнэлгээний арга зүй
 • Байгууллагын ба хэрэглэгчийн зан төлөв
 • ОУ-ын эдийн засаг, санхүү, валют
 • НББ-ийн мэргэжлийн судалгаа
 • Компанийн засаглал ба тайлагнал
 • Төрийн санхүү

 

Докторын хөтөлбөрт суралцагч нь гүнзгийрэн судлах чиглэлүүдийн аль нэгийг сонгож, тэрхүү багц бүрийн хичээлүүдийг судалсан байх ба тухайн чиглэлдээ нийцсэн сэдвээр диссертаци бичиж хамгаална.

Докторын хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Бизнесийн удирдлагын доктор

Хөтөлбөрийн агуулга: Боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого болон боловсролын үндсэн зарчим, олон улсын нийтлэг жишиг хандлагатай нийцүүлэн эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн тодорхой чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа шинжилгээний ажлыг  гүйцэтгэх, бие хүн өөрийгөө нээн хөгжүүлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, хандлага эзэмшсэн, иргэний өндөр боловсрол, соёл, бүтээлч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, эрдмийн эрх чөлөөг хангахад оршино. 

Хөтөлбөрийн агуулга: Дээрхи зорилгод чиглэсэн

 • Мэргэжлийн хичээлүүд
 • Мэргэшүүлэх хичээлүүд
 • Эрдэм шинжилгээний ажил
 • Диссертаци гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.