Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт

Нийтэлсэн: 2018-12-04 10:24:20 Үзсэн: 2581

ДД

Багшийн нэр

Судалгааны ажлын сэдэв

 1.  

Х.Нямбаяр

/БУМ, ММНБ,

Дэд проф/

СТОУС-ыг төлөвшүүлэх нь

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг сайжруулах нь

ЖДААН-д СТОУС-ыг нэвтрүүлэх нь

НББ-ийн сургалтыг сайжруулах асуудал

 1.  

А.Наранцэцэг

/PhD, ММНБ, ММҮ,

ахлах багш/

Ашгийн удирдлага, түүнийг тооцоолох арга зүйн зарим асуудал

Компанийн засаглалын зарим асуудал

Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх зарим хүчин зүйлсийн судалгаа

Хувьцааны төвлөрөл ба түүнтэй холбоотой асуудал

Гарааны бизнесийг бий болгох нь

 1.  

И.Гүррагчаа

/БУМ, ММНБ, Үнэлгээчин, Аудитор, Ахлах багш/

Аудитын онол, арга зүйн зарим асуудлууд

Татварын онол практикийн тулгамдсан асуудлууд

Хөрөнгийн үнэлгээний аргачлал, загварчлал

 1.  

М.Энхсүрэн

/БУМ, ММНБ, ТМЗ, Аудитор, Ахлах багш/

ХХОАТ-ын тухай хуулийн хэрэгжилт, эрх зүйн орчин

ААНОАТ-ын тухай хуулийн хэрэгжилт, эрх зүйн орчин

НӨАТ-ын тухай хуулийн хэрэгжилт, эрх зүйн орчин

Аудитын үйл ажиллагааны хөгжил

Аудитын компаниудын өрсөлдөх чадвар

 1.  

Д.Цэвэлмаа

/БУМ, ММНБ, ТМЗ, Ахлах багш/

 

Татварын хуулийн хэрэгжилтийн үр нөлөө

Үнэ шилжүүлэлт

НӨАТ-ын тайлагналын асуудал

Орлогын албан татварын бүртгэлийн тулгамдаж буй асуудал

 1.  

Ш.Цэцэгжаргал

/БУМ, ММНБ/

Тэнцвэржүүлсэн онооны карт(Balance scorecard) бэлтгэх онол арга зүйн асуудлууд

Хөдөлмөрийн зардлын хяналт

ХАА-н үйлдвэрлэлийн төсөв, тайлан бэлтгэх

Худалдааны байгууллагын бүртгэл тайлан

 1.  

Ц.Одгарав

/БУМ, ММНБ/

 

Ашгийн удирдлага, түүнийг тооцоолох арга зүй

Компанийн стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах арга зүй

Компанийн нийгмийн хариуцлага, түүнтэй холбоотой зарим асуудлууд

 1.  

Э.Энх-Амгалан

/БУМ, ММНБ/

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг сайжруулах асуудал

ААНБ-ын санхүүгийн байдал, ашигт ажиллагааг  харьцааг ашиглан үнэлэх нь

 1.  

Б.Баатарцогт /БУМ, ММНБ, Аудитор/

Олон улсын татварын эрх зүй- давхар татвар, үнэ шилжүүлэлт

Хөрөнгө оруулалтын бүртгэл, тайлагналтай холбоотой зарим асуудлууд

Орлого бүртгэл, тайлагналтай холбоотой асуудлууд

 1.  

З.Ундармаа /БУМ, ММНБ/

Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлантай холбоотой зарим асуудал

Групп компанийн бүртгэл, тусдаа санхүүгийн тайлан ба нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан

Оюутны сурах арга барилыг нэмэгдүүлэх арга зам

БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалтын асуудал

 1.  

Т.Золбоо /БУМ, ММНБ/

Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ ба удирдлагын шийдвэр гаргалт

Хөдөлмөрийн зардлын хуваарилалт хяналт

Төгсөлтийн шалгалтын амжилтыг нэмэгдүүлэх арга зам

 1.  

Г.Хандсүрэн /БУМ, ММНБ/

Санхүүгийн тайлагналын зарим асуудал

ААНБ-н санхүүгийн байдлын үнэлгээ

Бүтээгдэхүүний өртөг тооцолт, өртгийн удирдлагын зарим асуудал

 1.  

Г.Золбоо                /БУМ, ММНБ/

Үндсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтыг хэмжих асуудал

Орлого хүлээн зөвшөөрөлтийн зарим асуудал

Эрчим хүчний өртөг тооцолтыг боловсронгуй болгох нь

 1.  

Б.Ганбагана

/БУМ, ММНБ, ТМЗ/

 

Хөрөнгө оруулалтын төслийн үнэлгээ ба хандлага

Хувьцааны үнэ ханшийг таамаглах арга зам

Нийгмийн хариуцлагын бүртгэл, тайлагнал

Татварын орчны шинэлэг асуудлууд

 

Шинэ мэдээ