Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу


Докторын хөтөлбөрт хичээл заах багш нар

Нийтэлсэн: 2017-08-22 11:40:28 Үзсэн: 883

 

 

Хичээлийн индекс Хичээлийн нэр Багшийн нэр Зэрэг, цол
1. МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛ
1 SPH701 Шинжлэх ухааны философи О.Баттуяа Доктор
2 SRM702 Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй Ч.Төрбадрах Доктор, дэд профессор
3 ECO703 Санхүүгийн эконометрикс С.Цолмон Доктор
4 ECO704 Чанар, тоон шинжилгээ судалгааны арга зүй Ч.Төрбадрах Доктор, дэд профессор
5 ECO705 Санхүүгийн эрсдлийн удирдлага А.Ганзориг Доктор
2. МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ
2.А Заавал судлах хичээл
Гүнзгийрүүлэн судлах чиглэл: Менежмент
6 MNG801 Менежмент ба глобалчлал Б.Асралт Доктор, Профессор
7 MNG802 Корпорацийн стратегийн менежмент Г.Билгээ Доктор, дэд профессор
8 MNG803 Бүс нутаг, логистикийн менежмент Б.Асралт Доктор, Профессор
9 MNG804 Хүний нөөц, хөдөлмөрийн эдийн засаг Г.Билгээ Доктор, дэд профессор
Гүнзгийрүүлэн судлах чиглэл: Санхүү банк
10 FIN801 Санхүүгийн зан төлөв А.Ганзориг Доктор
11 FIN802 Санхүүгийн загварчлал С.Цолмон Доктор
12 FIN803 Хөрөнгө оруулалтын шинжлэх ухаан Б.Нацагдорж Доктор, дэд профессор
13 FIN804 Санхүүгийн зах зээл ба дериватив Б.Нацагдорж Доктор, дэд профессор
Гүнзгийрүүлэн судлах чиглэл: Нягтлан бодох бүртгэл
14 ACC801 Нягтлан бодох бүртгэлийн онол, хөгжил Л.Энх-Амгалан Доктор, дэд профессор
15 ACC802 Өртгийн удирдлагын стратеги С.Өлзийбат Доктор, Профессор
16 ACC803 Ахисан түвшний удирдлагын бүртгэл С.Өлзийбат Доктор, Профессор
17 ACC804 Бизнесийн болон хөрөнгийн үнэлгээний арга зүй А.Наранцэцэг Доктор
       2.Б Сонгон суралцах хичээл
18 MNG802 Байгууллагын ба хэрэглэгчийн зан төлөв Э.Гүргэмжав Доктор, Профессор
19 ECO801 ОУ-ын эдийн засаг, санхүү, валют Э.Гүргэмжав Доктор, Профессор
20 ACC805 НББ-ийн мэргэжлийн судалгаа А.Наранцэцэг Доктор
21 ECO807 Компанийн засаглал ба тайлагнал С.Цолмон Доктор
22 FIN805 Төрийн санхүү Б.Нацагдорж Доктор, дэд профессор

 

Шинэ мэдээ